10 تن در رابطه به حادثه شفاخانه نظامی کابل، به حبس محکوم شدند

  • انتشار: ۴ جوزا ۱۳۹۶
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 23199

بعد از حمله خونین به شفاخانه سردار محمد داود خان، وزارت دفاع ملی می گوید؛ به شمول ٤ جنرال، ١٠ تن از افسران و کارمندان وزارت دفاع ملى،  بنا به غفلت وظيفوى در قضيۀ حمله بر شفاخانۀ سردار محمد داوود خان محکوم به حبس شدند.

در حملۀ مهاجمان بر شفاخانه سردارمحمد داوودخان، در ١٨ حوت ١٣٩٥، بيش از 50  تن از داکتران، مریضان و کارمندان ملکی شفاخانه کشته شده و حدود ٧٠ تن دیگر زخمی شدند.

گروه داعش مسووليت اين حمله را به دوش گرفته بود.

دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت که محکمه ابتدايیه مرکزی عسکری، در جلسه قضایی مورخ ٣ جوزاى سال ١٣٩٦ در قضیه حمله انتحاری شفاخانه سردار محمد داوود خان، از بعد غفلت وظیفوی بشمول چهار جنرال، ١٠ تن از افسران و کارمندان اين وزارت را محکوم به حبس نمود.

باید گفت که حق استینافخواهی محکومین این قضیه، طبق ماده ٤٨ قانون اجراآت جزای عسکری و ماده ٢٤٦ قانون اجراآت جزا در ميعاد معینه قانونی، قابل رعایت می باشد.

وزارت دفاع می گوید؛ رهبری وزارت دفاع ملی، اصل مکافات و مجازات را  یکی از اولویت هاى کاری خویش  دانسته و در تطبیق این امر پابند می باشد.