۱۰ تن در رابطه به حادثه شفاخانه نظامی کابل، به حبس محکوم شدند

  • انتشار: ۴ جوزا ۱۳۹۶
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 23199

بعد از حمله خونین به شفاخانه سردار محمد داود خان، وزارت دفاع ملی می گوید؛ به شمول ۴ جنرال، ١٠ تن از افسران و کارمندان وزارت دفاع ملى،  بنا به غفلت وظیفوى در قضیۀ حمله بر شفاخانۀ سردار محمد داوود خان محکوم به حبس شدند.

در حملۀ مهاجمان بر شفاخانه سردارمحمد داوودخان، در ١٨ حوت ١٣٩۵، بیش از ۵۰  تن از داکتران، مریضان و کارمندان ملکی شفاخانه کشته شده و حدود ٧٠ تن دیگر زخمی شدند.

گروه داعش مسوولیت این حمله را به دوش گرفته بود.

دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت که محکمه ابتداییه مرکزی عسکری، در جلسه قضایی مورخ ٣ جوزاى سال ١٣٩۶ در قضیه حمله انتحاری شفاخانه سردار محمد داوود خان، از بعد غفلت وظیفوی بشمول چهار جنرال، ١٠ تن از افسران و کارمندان این وزارت را محکوم به حبس نمود.

باید گفت که حق استینافخواهی محکومین این قضیه، طبق ماده ۴٨ قانون اجراآت جزای عسکری و ماده ٢۴۶ قانون اجراآت جزا در میعاد معینه قانونی، قابل رعایت می باشد.

وزارت دفاع می گوید؛ رهبری وزارت دفاع ملی، اصل مکافات و مجازات را  یکی از اولویت هاى کاری خویش  دانسته و در تطبیق این امر پابند می باشد.