یادداشت/ منطق دوگانه یا دوگانگی منطق

  • انتشار: ۲۶ میزان ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 31983

منطق سیاست‌مداران افغانستان براین اصل استوار است که حضور نیروهای خارجی، تخصیص پول و امکانات آنان به‌افغانستان، تنها در صورتی که به‌منظور حمایت از من و گروه‌های هم‌سو با من باشد. آزادی‌بخش و نوید دهنده فرداهای بهتر است.

اما حضور خارجیان در کشور و حمایت آن‌ها از دیگر سیاست‌مداران و طیف‌های دیگر، حتا اگر براساس یک قرارداد و معاهد‌ه دوجنابه با دولت افغانستان، باشد، مصداق بارز اشغال، پیام‌آور فقر، خشونت، بدبختی و وابستگی است.

این‌ روزها، آقای حامد کرزی، بر مبنای این منطق، سخن می‌گوید؛ اما کرزی تئوریسین این منطق نیست و اولین کسی نیز نمی‌باشد که با این منطق سخن می‌گوید و قضاوت می‌کند. کمونیست‌ها، مجاهدین، طالبان و دیگر گروه‌ها نیز با همین منطق سخن گفته‌اند و از همین پنجره به‌قضایایی سیاسی افغانستان نگریسته و سپس، پا به‌وادی عمل گذاشته‌‌اند. این سیاست‌مداران‎، با ایجاد گردوخاکی اتهام زنی و درعین وابسته بودن، متهم کردن دیگران به‌وابستگی، تنها منافع شخصی، خانوادگی و باندی خود را تعقیب‌کردند و از منافع ملی غلفت‌ورزیده‌اند.

بنابراین این مردم‌اند که باید تشخیص دهند؛ عمل‌کردِ چه سیاست‌مداران و حکم‌روایانی، نسبتا در راستای منافع ملی قرار داشته یا بر باد دهنده این منافع بوده است. این تشخیص، اگر تفکیک میان بدها و بدترین‌ها هم باشد، گامی به‌جلو محسوب می‌شود.

داکتر سید جواد سجادی