گزینه “حذف”، آب در هاون کوبیدن است!

  • انتشار: ۱۰ میزان ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 95311

۱٫دردرازنای تاریخ، گزینه “حذف” برای رسیدن به هدف “تمامیت خواهی” و”یکسان سازی” و “یک دست” کردن عرصه قدرت و سیاست، فرهنگ و جامعه و منافع، با نگرش‌ها و شیوه‌های تبعیض آمیز نژادی، دینی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، طبقاتی و حتا فردی، بکار رفته است؛ اما جز بحران آفرینی و ایجاد فاجعه و درد و رنج بر پیکره جامعه بشری و ناکام ماندن آن، هیچ نتیجه ای ببار نیاورده است.
۲٫اینک در افغانستان، با وجود ناکامی گزینه “حذف” برخی سعی دارند برای دست یابی به هدف‌ها و بانگرش‌ها و شیوه‌های یادشده، آن را دوباره به تجربه گیرند. شگفت آنست که عده ای در نقاب و درصف “جمهوریت” تلاش دارند که گزینه “حذف” را اعمال کنند، و کارباقی مانده زمامداران خودسر و خودکامه گذشته را به پایان رسانند.
۳٫همانطور که گفته شد گزینه “حذف” درهیچ مقطعی و در هیچ کجا پاسخ نداده است؛ پیامدی جز اوج گیری و ادامه بحران و ایجاد فاجعه‌های تکان دهنده تر نداشته و ندارد. تلاش برای اعمال این گزینه ، همانند آب در هاون کوبیدن است.
۴٫عقل سلیم حکم می‌کند که استفاده از گزینه‌های ناکارآمد و ناشدنی، از جمله گزینه “حذف” را با هر عنوان و پوشش کنار گذاشته و گام درمسیری بگذاریم که امروزه ملت‌های مترقی توانسته اند آن را پیروزمندانه طی نموده و از موهبت های زندگی باهمی و آرامش بخش و مرفه برخوردار شده اند.

شکور اخلاقی