چگونگی تحقق زمینه‌های شهادت شهید مزاری! (۴)

  • انتشار: ۱۷ حوت ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 108064

قبلا عرض شد که بعد از شکست شوروی، انتقام گرفتن از متحدان ایران و همکاران محور مقاومت کلید خورد؛ آمریکا و متحدانش به خوبی و دانسته حزب وحدت و سرانش را، که در مبارزه علیه اسرائیل و علیه رژیم سلطنتی دست نشانده آمریکا در ایران نقش داشتند، هدف قرار دادند و نیز روشن گردید که حزب وحدت به رهبری شهید مزاری از بسیاری مسائل گذشته غفلت نموده دچار دگردیسی سیاسی ۱۸۰ درجه‌ای شد یعنی عملا به گذشته خود پشت نموده در مسیر سیاست سازمان‌های استخباراتی آمریکا و پاکستان قرار گرفت و گام به گام در راستای خارج شدن پشتونیزم و استبداد تاریخی از انزوای سیاسی و نابودی خویش حرکت نمود.

حزب وحدت به اندازه‌ای در این مسیر کشنده شتاب زده عمل نمود که نه تنها خود با حکمتیار فاشیست و چهره‌ی برجسته استبداد تاریخی هم‌پیمان گردید بلکه تبدیل به محور خدمت به استبداد تاریخی و پشتونیزم شده پیشگام برای عملی شدن طرح‌ها و نقشه‌های دشمنان بین‌المللی، منطقوی و داخلی این مردم گردید؛ زیرا طبق فرمایش شهید مزاری ایجاد همسویی میان حکمتیار و جنرال دوستم و تشکیل جبهه‌ای مشترکی متشکل از حزب اسلامی، حزب وحدت و جنبش با تلاش‌های حزب وحدت بویژه شخص شهید مزاری شکل گرفت.

اما حزب اسلامی با مدیریت سازمان‌های استخباراتی آمریکا و پاکستان و در قالب دوستی با حزب وحدت، نقشه‌های انتقام جویانه سازمان‌های مذکور را به خوبی و زیرکانه عملی نمود که هم به نابودی حزب وحدت و شهادت شهید مزاری و یارانش به طور خاص و هم به انحطاط سیاسی شیعیان به طور عام منجر شد…

ادامه دارد…

محمد امین احسانی