چه مصلحت و منفعت پشت پرده ای در کار اینهاست؟

  • انتشار: ۲۱ حمل ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 110113

وردک و زاخیلوال به اصطلاح رایج، دو تکنوکرات هستند. بدین معنا که به فنون، علم، ارزشهای علمی/ جهانی، توسعه، بالنده گی و…باور دارند و به راههایی که اینها را میسر سازد متکی میباشند (البته این ادعا، کوس و کرنایی بیش نیست)!

جانب دیگر مولوی مجیب الرحمن انصاری یک سنت گرای متعصب، دگم اندیشه، عقب گرا، خلافت خواه، امارت طلب، دشمن اکثریت قاطع جهان، دشمن آزادی و اندیشه، عدو برابری و مساوات و خصم هم اندیشی یا کثیراندیشی ست!

این دو جانب مختلف، در یک پیمانه نمیگنجد مگر اینکه یک جای کار بلنگد،

انصاری چنان تربیت نیافته که تکنوکرات آزاداندیش باشد و وزرای معزول چنان پرورش ندیده اند که خلافت طلب و سنت اندیش باشند.
مگر اینجا مصلحت و منفعتی در میان است که گرگ و گوسفند را در کنار یکدیگر نهاده است!

از نظر شما این مصلحت و منفعت چیست؟

علی رضایی