چند پشنهاد به شورای عالی قوای بشری

  • انتشار: ۲۶ میزان ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 31984

پس از 40 سال دوران جنگ اوضاع مکاتب ودانشگاها ودرکل وضعیت علمی کشور بسیار نا بسامان است سیستیم آموزشی کشور در هر دو قسمت آموزشی وتحصیلات عالی بسیار کهنه وفرسوده بوده و تاثیرات خودرا ازدست داده است.

افغانستان ازنظر تولید مقالات علمی درجهان تقربیا صفر بوده ودر باب صنعت وتکنولوژی نیز وضعیت نا خوشایندی دارد براساس ضرورت در حکومت وحدت ملی جهت رفع این کمبود ها شورای عالی قوای بشری را تشکیل داده است وچنین شورا می تواند با برنامه ریزی های خوب و درست خود  تغییر در کیفیت آموزشی وعلمی کشور بوجود آورد درهمین راستا جهت بهبودی و موفقیت کار شورای عالی قوای بشری چند پشنهاد دارم که قرار ذیل است:

1 – امروزه در جهان مدیریت دانش کاربرد جدی خودرا نشان داده است یعنی فراگیری دانش بر اساس تشخیص ضرورت کشور تعیین می گردد وبا طرح چنین برنامه دولت وشورای عالی قوای بشری می تواند جلو تراکم  تخصص در مورد خاص وهدایت نیروهای انسانی به رشته  های ضروری را بعهده داشته وازنیروهای انسانی بهترین بهره را برداشت خواهد نمود.

2 – در قسمت اموزشهای ابتدایی ومتوسطه باید دانش اموز محور بوده واز ظرفیت های دانش اموزان در جهت کیفیت اموزشی بهره جسته و در این باب می تواند روی الگوهای موفق کشور های دیگر توجه نموده و رفورم سازی نماید .

3 -کیفیت تحصیلات دانش اموزان ودانشجویان بدون شک ارتباط مستقیم با داشتن استادان برجسته وموفق دارد  شورای عالی باید دراین قسمت طرح تربیت معلمین وشناسایی نخبگان را دراین قسمت داشته وبا استدخدام انها محصول  علمی بهتری را بدست اورند.

4 –  طرح مدارس فنی وحرفه ایی با شیوه ای روز وکار امد

با چنین برنامه اموزش شغل های گوناگون را بصورت گسترده درتمامی ولایات وولسوالی ها بوجود اورده و ظرفیت ایجاد شغل در کشور بصورت جدی وفوقالعاده بالا رفته وباعث کاهش بی کاری وتولید ودرامد خواهد شد .

5 – شناسایی نخبگان از سراسر کشور و تشکیل پارک های علمی وتحقیقاتی در جهت رشد علمی و تکنولوژی کشور صورت گیرد .

6 – تهیه ی منابع حمایت کننده ای مالی درجهت تولید وگسترش نتایج تحقیقات علمی واختراعات ونواوری  نخبگان .

7 – برقراری ارتباط با کشورهای کمک کننده ی آموزشی وتجربه یافته در جهت ارتقا بخشی دراموزش های مورد ضرورت وبخصو ص فنی وحرفه ای .

8 – شناسایی نخبگان برتر وتدارک بورسهای ناب در جهت فراگیری تکنولوژی برتر وعودت به وطن جهت خدمت به کشور.

گرچند پیش برد چنین موارد ضرورت به سرمایه گزاری کلان می باشد ولی چون برای توسعه وپیشرفت کشور چاره ای غیر ازاین راه نداریم باید ملت ودولت باهم  روی عملی شدن چنین  طرح ها همت گمارند والا شورای عالی بی اثر بوده وکشور همچنان به عقب برگشت خواهد نمود.

اقبال صادقی