چرا تحقیر می شویم؟

  • انتشار: ۱۱ دلو ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 76129

حرفهای روحانی را از هر طرف نگاه کنیم محکوم و قبیح است و شخصیت ضعیف او را نشان می دهد.
ولی خدایی حرفهای روحانی را بگذاریم کنار. آیا در حال حاضر از هر طرف به کشوری به نام افغانستان نگاه کنیم سزاوار هرگونه تحقیری نیست؟

عقب مانده نیست که هست. خیابانهایش پر از کثافت و نجاست نیست که هست. در همین خیابانهای پر از فقر و جنایت و کثافت از روی بدمستی شومدلینگ برگزار نمی کنند که می کنند و از آن بدتر برای آن توجیهات روشنفکرانه نمی آورند که می آورند.

مردمانش همدیگر را نمی خورند که می خورند. بیسواد نیستند که هستند. دولتشان دست نشانده نیست که هست. آمریکا همه چیزشان را غارت می کند و آنها بجای مشت زدن به دهانش دستش را نمی بوسند که می بوسند. اداراتش پر از دزد و فاسد نیست که هست. وووو

پس اینجا غیرتی نشویم. به این فکر کنیم که چرا تحقیر می شویم و آن یک دلیل بیشتر ندارد؛ اینکه سزاوار تحقیریم.

خلیل صدرا