چرا باید قضای نماز را بخوانیم،درحاليكه خدا به آن نيازي ندارد

  • انتشار: ۲ جوزا ۱۳۹۷
  • سرویس: دین و اندیشه
  • شناسه مطلب: 42701

مثال: ترك نماز واجب و لزوم قضاي آن مانند دانشجويي است كه در انجام تكاليف دانشگاه كوتاهي نموده و در امتحان آخر دوره مشروط شده است و در فرصت ديگر امكان جبران به او مي دهند.
نماز قضا در حقيقت ايجاد اين امكان است كه دانشجو بتواند در اوّلين موقعيت اين ضايعه را جبران نمايد تا بتواند از امكانات و امتيازات پايان دوره دانشجويي استفاده كند.

انجام دستورات و اوامر الهي و عبادات و از جمله نماز داراي مصالح فراوان مادي و معنوي است كه خداوند متعال به خاطر شدت تاثيرات اين عبادات در كسب كمالات معنوي آن ها را بر بندگان خود واجب نموده است.

كسي كه موفق به انجام اين عبادات نشده در حقيقت مصلحت موجود در آن را درك نكرده است قضاي عبادت در حقيقت نوعي ترحم و فرصتي است كه خداوند براي جبران بخشي از اين مصلحت فوت شده قرار داده است.

ايجاد فرصت براي جبران مصلحت عباداتي كه در ظرف زماني مخصوص خود واقع نشده است نه تنها در مورد بسياري از واجبات وجود دارد بلكه اين فرصت در مورد بسياري از مستحبات نيز پيش بيني شده است و اين امر به معناي تفضل و رحمت الهي است كه امكان جبران مافات را مقرر فرموده است.

گذشته از اين كه وجوب اداي نماز قضا مي تواند نقش بازدارندگي در قضا شدن نماز داشته باشد. به عبارت ديگر وقتي مكلف بداند كه نماز تكليف دائمي و ضروري است و حتّي اگر در وقت معين ادا نشود بايد درآينده ادا شود هرچند فضيلت كم تري دارد به طور عقلاني و منطقي ترجيح مي دهد نماز را در وقت معين بخواند.