پاکستان منافع خود را در تقویت جریان اسلام گرایی جامعه پشتون می بیند

  • انتشار: ۱۲ حوت ۱۳۹۹
  • سرویس: بین المللدیدگاه
  • شناسه مطلب: 107704

طالبان به عنوان یک جریان اسلام گرایی افراطی، رهبری جامعه ی روستایی پشتون را در افغانستان در انحصار خود دارند. اشرف غنی و کرزی به خصوص غنی مورد حمایت اکثریت ناسیونالیزم جامعه شهری پشتون است. بسیاری از نسل جوان شهرنشین و تحصیل یافته ی جامعه ی پشتون که با جریان اسلام گرایی سازگاری ندارند و دارای افکار ناسیونالیستی اند، از اشرف غنی حمایت می کنند. طالبان اکنون بر خلاف دوران ظهور و امارت شان از حمایت همگانی و گسترده در میان جامعه ی پشتون به خصوص میان نسل جوان و درس خوانده ی آنها برخوردار نیستند.

پاکستان همچون گذشته از جریان اسلام گرایی جامعه ی پشتون حمایت می کند و پیوسته تلاش کرده تا جریان ناسیونالیزم پشتون در افغانستان تضعیف شود.

نیازی به توضیح نیست که پاکستان منافع خود را در تقویت جریان اسلام گرایی جامعه ی پشتون و تضعیف ناسیونالیزم قومی این جامعه می بیند.

اگر پاکستان بتواند طالبان را بر مبنای توافقنامه دوحه و با کمک امریکا در محور قدرت قرار دهد و یا کم از کم به بخشی از قدرت رسمی و دولتی در افغانستان تبدیل کند، ناسیونالیزم جامعه ی پشتون را که در رهبری قدرت قرار دارد تضعیف کرده و در درون جریان اسلام گرایی این جامعه مدغم می کند.

محمد اکرام اندیشمند