وقتی تبعیض در خانه است از بیگانه چه توقع انصاف!

  • انتشار: ۲۷ جوزا ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 88112

نشرگزارش وزارت خارجه امریکا درباره ترکیب جمعیتی افغانستان اعتراض بسیاری را برانگیخته است. البته اعتراض و انتقاد حق همه است. اما پرسش این است که این اعتراض ها چگونه اثر گذار خواهد بود؟

در یک ارزیابی و تحلیل جدی تر، نشر آمار نادرست و غیرواقعی از سوی منابع داخلی و خارجی، از جمله وزارت خارجه امریکا یک تعامل دوجانبه و حساب شده است. نشرچنین گزارشی در چنین شرایط سیاسی حساس پیامی بسیار روشن دارد و باید خود را برای تحمل پیامدهای آن آماده سازیم. این که عده ای می نگارند که وزارت خارجه امریکا در این باره توضیح بدهد، برای بازیابی سلامتی شان دعا کنید.

نکته مهم در اعتراض دیر وقت است؛ خصوصا از سوی کسانی که سال ها هم سفره “خان” بودند و سوگند می خوردند که “خان” ذره ای تبعیض را روادار نیست، در حالی در سایه بلندپایه خان، مراجع ثبت و احوال نفوس
در اعلام واقعی جمعیت مناطق، آشکارا تحریف و غرض صورت داده بودند.

بنابراین تا تبعیض در خانه ما جای دارد، توقع انصاف از بیگانه ابلهی است؛ آن هم با این حال و درمانده و زبونی که ما داریم.

شکور اخلاقی