وضعیت گنگ و مضحک

  • انتشار: ۲۵ حمل ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 110490

ذوالفقار امید با آشار کردن چند نفر محدود گفته من از هزاره دفاع می کنم. از هر کس اقدام و مقابله نظامی انتظار می رود، جز جناب امید! امید یک شخصی است که هیچگاه روی سنگر ندیده و همیشه لوکس زندگی کرده و فقط ادای مدنی درآورده!
دفاع از هزاره در توان او نیست و از طرف دیگر، او خلوص نیت و عزم راسخ و دل نترسی برای این کار ندارد. برای اینکه کدام امتیاز چندرغازی برایش برسد، دست به چنین حرکت نمایشی زده است.
لذا، او نه تنها از هزاره دفاع نخواهد کرد که در آستانه گفتگوهای صلح هزاره ها را بدنام نیز خواهد کرد.

هزاره ها عزم جنگ ندارند و از سوی‌دیگر حکومت کنونی نیز تصمیم جنگ رسمی و سراسری علیه هزاره ها را ندارد، حکومت می داند که در جنگ، هیچ کسی عقب ماندنی نیست. چرا که هزاره ها در همین سه دهه پیش سه سال تجربه دفاع را دارد و حکومت سر تا پا مسلح ربانی را زمینگیر کرد.

اگر هزاره ها عزمی برای جنگ داشته باشند و یا جنگ بر هزاره ها تحمیل شود، فرمانده و رهبر آن ذوالفقار امید نیست، چون که او اهلیت این کار را ندارد. مگر جنگ شوخی است که فرماندهی آن به ذوالفقار امید، این آدم اتوکشیده کاغذپیچ سپرده شود؟!
برای جنگ به نظر من هیچوقت دیر نیست. جوگیر نشویم.

علی اکبر شریفی رهگذر