وزیر امور داخله و جنرال نیکلسون در مورد امنیت انتخابات صحبت کردند

  • انتشار: ۶ جوزا ۱۳۹۷
  • سرویس: امنیت و حوادث
  • شناسه مطلب: 43086

به گزارش خبرگزاری اطلس،وزیر امور داخلۀ کشور، در دیدار با قوماندان نیروهاى ناتو مستقر در افغانستان، ضمن گفتگو در مورد امنیت انتخابات، تصمیم گرفتند که در همکارى دونرهاى حامى این وزارت، پس از این نباید در پرداخت معاشات پلیس تاخیر و مشکل رونما گردد.

در خبرنامۀ مطبوعاتى وزارت امور داخله آمده است که این دیدار میان ویس احمد برمک و جنرال نیکلسون، روز گذدشته در مقر وزارت داخله صورت گرفته است.

در این دیدار،طرفین علاوه بر سایر موضوعات، روی تادیۀ معاشات نیروهای پلیس ملی نیز صحبت نمودند.

وزیر امورداخله با تاکید بر پرداخت هر چه عاجل معاشات پلیس ملی گفت که رهبری  این وزارت تلاش دارد تا در پرداخت معاشات پلیس به خصوص آن عده از نیروهایی که در حالت ناگوار جنگ در مقابل دشمنان قرار دارند، مشکلی زخ ندهد و در عین حال روی تطبیق سیستم های شفاف کار جریان دارد.

سپس جنرال نیکلسون فرمانده عمومی نیروهای ناتو، حمایت خود را در جهت تسریع روند تادیه معاشات منسوبان پلیس بیان داشت.

همچنان در این دیدار، طرفین روی برخی موارد دیگر از جمله ازدیاد معاشات پلیس ملی، میکانیزم تقاعد این نیروها و تامین امنیت انتخابات صحبت نمودند.

در خبرنامه آمده است که در اخیر تصمیم بر آن شد که دونرهای حامی وزارت امور داخله، در هماهنگی با قوماندانی حمایت قاطع، سیستم را طوری تنظیم نمایند که در آینده در پرداخت معاشات پلیس، تاخیر و مشکلی رخ ندهد.