وزير امور داخله و جنرال نیکلسون در مورد امنیت انتخابات صحبت کردند

  • انتشار: ۶ جوزا ۱۳۹۷
  • سرویس: امنیت و حوادث
  • شناسه مطلب: 43086

به گزارش خبرگزاری اطلس،وزير امور داخلۀ کشور، در ديدار با قوماندان نيروهاى ناتو مستقر در افغانستان، ضمن گفتگو در مورد امنيت انتخابات، تصميم گرفتند که در همکارى دونرهاى حامى اين وزارت، پس از اين نبايد در پرداخت معاشات پلیس تاخیر و مشکل رونما گردد.

در خبرنامۀ مطبوعاتى وزارت امور داخله آمده است که اين ديدار ميان ويس احمد برمک و جنرال نیکلسون، روز گذدشته در مقر وزارت داخله صورت گرفته است.

در این دیدار،طرفین علاوه بر سایر موضوعات، روی تادیۀ معاشات نیروهای پلیس ملی نيز صحبت نمودند.

وزیر امورداخله با تاکید بر پرداخت هر چه عاجل معاشات پلیس ملی گفت که رهبری  اين وزارت تلاش دارد تا در پرداخت معاشات پلیس به خصوص آن عده از نیروهايی که در حالت ناگوار جنگ در مقابل دشمنان قرار دارند، مشکلی زخ ندهد و در عین حال روی تطبیق سیستم های شفاف کار جریان دارد.

سپس جنرال نیکلسون فرمانده عمومی نیروهای ناتو، حمایت خود را در جهت تسريع روند تاديه معاشات منسوبان پليس بيان داشت.

همچنان در این دیدار، طرفین روی برخی موارد دیگر از جمله ازدیاد معاشات پلیس ملی، میکانیزم تقاعد این نیروها و تامین امنیت انتخابات صحبت نمودند.

در خبرنامه آمده است که در اخیر تصمیم بر آن شد که دونرهای حامی وزارت امور داخله، در هماهنگی با قوماندانی حمایت قاطع، سیستم را طوری تنظیم نمایند که در آینده در پرداخت معاشات پلیس، تاخیر و مشکلی رخ ندهد.