والی پیشین هرات: حکومت یک شرکت «سهامی» می باشد

  • انتشار: ۶ جدی ۱۳۹۳
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 2259

سید فضل الله وحیدی والی برکنار شده ولایت هرات ميگويد ، تغیير وتبدیلی مقامهای دولتی یک امر عادی دریک نظام است اما حکومت کنونی یک شرکت سهامی ميباشد .

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از پژواک، وی اعزام هیئتى را از مرکز به آن ولايت یک سناریوی ساختگى عنوان کرده وگفت: «آمدن هیئت؛ بررسی اوضاع این ولایت نبوده بلکه هدف آنها برکناری سرپرست این ولایت بوده است. »

وی درادامه افزود، که برخى حلقات درشوراى ملى وافراد بانفوذ وقدرت مند ارتباطی با مرکز ؛تعیين کننده سرنوشت مردم این ولایت ميباشند .

وحیدی میگوید که درجریان یک سال وچهارماه وظیفه کارى خود دراین ولایت ٣٠ تن از کارمندان دولتی را به جرم اخذ رشوت ازکاربرکنار کرده که اکنون درمحبس این ولایت به سرميبرند.
وحیدی ،مبارزه جدى با غاصبین زمین را ازجمله کارهاى اساسى خود درجريان ماموريتش درآن ولايت عنوان نموده بیان داشت : «درغصب زمین افراد عادی دخیل نبوده بلکه شماری ازنمایندگان پارلمان ،والیان پیشین وافراد بانفوذ هرات دخیل ميباشند .»

والی برکنار شده هرات درحاليکه از فردى به عنوان غاصب زمين نام نبرد اما گفت که حکومت وحدت ملی غاصبین زمین درآن ولايت را حمايت ميکند

وى همچنان گفت که تا کنون هیچ محکمۀ درکشور وجود ندارد که دوسیه های غاصبین زمین را پیگيری کرده باشد .

وحیدی ياد آورشد که لستى بيش ازيکصد تن غاصبين زمين را دراختياردارد که ٥هزار جریب زمین را درمناطق مختلف ولایت هرات غصب کرده اند.

وی امنیت هرات را به تناسب سایر ولایت خوب ارزیابی نموده وگفت، ارزیابی دفتر سازمان ملل متحد نشان ميدهد که به جزء از چند ولسوالی این ولایت وضعیت امنیتی سايرولسوالى هاى هرات خوب ميباشد.

سیدفضل الله وحیدی سپرست ولایت هرات روزچهار شنبه به اساس فرمان رییس جمهورغنی ازسمت اش درآن ویت برکنار شد .