هشت ثور، جهادی مبتنی بر عقلانیت اسلامی

  • انتشار: ۶ ثور ۱۳۹۷
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 40214

در آستانه 8 ثور و روز پیروزی مردم افغانستان بر دولت تحت حمایت شوروی سابق، در مطلب نوشته شده به این موضوع پرداخته و زوایای این پیروزی از جهات مختلف به بررسی گرفته شده است.

ملت افعانستان متحد ویکپارچه براساس باورهای دینی وعقلانی با دوهدف اساسی (سقوط دولت تحت حمایت شوروی وتشکیل دولت فراگیر ملی مبتنی بر عقلانیت اسلامی) در برابر قشون سرخ شوری ایستادند وحماسه ۸ ثور را خلق کردند. این حرکت دراین مقطع کوتاه آگاهانه صورت گرفت.

دولت تحت حمایت شوروی در چندین سال و در طول حضور خود در کشور افغانستان، ماهیت ضد دینی وضد انسانی خود را به نمایش گذاشت.

غصب دارائی ها کشتار بی رحمانه، رفتار خصمانه با ملت مسلمان افغانستان، انحصار گرائی در امور اداری وآموزشی و دگرگونی ارزش های اسلامی از ویژگی های بارز آن بود.

یکی دیگر از دلایل عقلانی بودن انقلاب، اجماع وحضور همه ی اقوام درکنارهم بود که براساس خردجمعی و مصلحت ملی صورت گرفت.

انقلاب مجاهدین افغانستان می توانست الگویی خوبی برای سایر کشورهای تحت الحمایه شوروی باشد که همین امر سبب شد تا استعمارگران غرب و پاکستان نگذارد پس از پیروزی انقلاب 8 ثور مجاهدین دولت فراگیر ملی مبتنی بر عقلانیت اسلامی را تشکیل دهند.

از دیگرعواملی که سبب شد پس از انقلاب دولت فراگیر ملی تشکیل نگردد بازگشت به تفکر جاهلیت قبیلوی بود که دامن برخی از مجاهدین را پس از پیروزی انقلاب گرفت. این امر سبب شد تا برخی از مجاهدین دیگران را در محصول انقلاب شریک نداند. برخی از مجاهدین مجبور شدند برای تثبیت هویت و ابقای خود حزب تشکیل دهند.

البته این راه حل اصلی نبود. راه حل اصلی این بود که باتوجه به سرنوشت مشترک ملت افغانستان مجاهدین دولت فراگیر ملی مبتنی برعقلانیت اسلامی و اصول عدالت اجتماعی تشکیل می دادند وهمه را بر اساس اصول برابری وعقلانیت اسلامی  شریک و سهیم می ساختند.

تشکیل و تعدد احزاب سیاسی مبتنی بر قوم گرائی، غارت منابع عمومی، کشتار داخلی، انحصارگرائی ودنیازدگی نداشتن استراتژی و… از کارنامه های نادرست رهبران جهادی در دوران پس از انقلاب بود که زیبنده ای آنان نبود.

فاضلی