هر دو طرف، صلح را نه به عنوان ‏مقصد، بلکه به مثابه ابزار رسیدن به هدف های متفاوت می نگرند

  • انتشار: ۶ قوس ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 99783

بن بست در مذاکرات دوحه تا وقتی مبناها و هدف ها متفاوت است، شکسته نخواهدشد.

طالبان با گرفتن امتیازات گسترده از امریکا، در فکر تصرف کابل است و دولت افغانستان خود را حافظ دستآوردهای دو دهه اخیر می داند و در فکر ادغام این گروه در درون نظام می باشد.

بنابرین، هردو طرف میز، با مبناهای متفاوت، صلح را نه به عنوان ‏مقصد؛ بلکه به مثابه ابزار رسیدن به هدف های متفاوت می نگرند.

در این صورت تحقق آن چگونه ممکن خواهد بود؟!

محمد رحمتی