نگاهی به تحولات این روزهای ایران

  • انتشار: ۱۰ جدی ۱۳۹۶
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 35296

در بزرگی ایران همین بس که ترامپ، کلینتون و جان کری با تمام توان پشت سر هم از خشونت گراهای نفوذی درایران حمایت می نماید ازقدیم گفته اند با ناخن آلوده عیب دیگران را نشان مده !

درامریکا با تمام ادعایی که دارد 30 میلیون انسان زیر خط فقر بسر می برد وخشونت های نژادی هرروز قربانی می گیرد خوب است که آقایان و خانم تناز زیر سایه ای خود را هم نگاه نماید!

درایران دربعضی شهرها حرکت های اجتماعی شروع شده واین حرکت سه منشا دارد:

1 – اعتراض به وضعیت بی کاری وگرانی

2  – ستون پنجم دشمن

3  – اوباش ها

دولت ایران نسبت به دسته ای اول حق می دهد و راه چاره برای ایجاد شغل و معیشت مردم را در برنامه ای سال آینده درنظر گرفته ودر حال تطبیق هست که عبارت است از :

1 – قطع یارانه از 40 ملیون نفر بی نیاز و دارا و ازدیاد کمک یارانه ای به 40 میلیون افراد نیازمند

2 – اختصاص یک سوم درامد نفت جهت حمایت وپشتیبانی ارزی وثبات نرخ ارز درسال آینده

3 – اختصاص بودجه ای قابل توجه جهت ایجاد شغل وحمایت از صادرات

4 – ثابت نگهداشتن نرخ  آب،برق، گاز در سال آینده

5 –  عفو مالیاتی اشخاص تا درامد 2 میلیون درماه

6 – عفو مالیاتی از اصناف تا 18 میلیون درماه

7 – ازدیاد پوشش بیمه ای سلامت

با چنین اقدام تاحدی سعی می کند که بار زندگی جمعیت آسیب پذیر را سبک تر نماید و اکثریت مردم همین خواسته را دارند.

اما نسبت به دسته دوم که مخالف با نظام هستند وقدرت ایران را درک نکرده اند  انهارا اب خنگ خواهد داد .

دسته ای سوم که در هرجا و در هر کشور باشد از شرارت لذت می برند این جماعت مستحق کیفر خرابکاری های خود بوده و ادب خواهند شد.

اما بدنه مردمی  نظام برخلاف جماعتی که از دور قضاوت می نمایند بسیار محکم بوده وتوان فائق امدن را خیلی راحت داشته ومصلحت بر اوضاع می شوند قبول ندارد صبر کنید وتماشا نمایید.

اما خطاب به آن دسته ازدوستان خود ما که درخارج ازایران هستند وچه بسا نگاه خیلی بدبینانه ازخود بیرون می دهند باید گفت که حد اقل مصالح مردم مهاجر خود را درک نمایید و بدانید که امنیت ایران اولین سودش به جیب مهاجرین رفته و در صورت خشونت متاسفانه اولین قربانی نیز مهاجرین خواهند بود پس براساس مصالح مردمی هم که شده در نوشته ها کمی منصفانه سخن بگوییم .

اقبال صادقی