نقش نسل جوان در مراجع تصمیم گیری

  • انتشار: ۱۸ سرطان ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 88891

جوانان دانش آموخته و تحصیل یافته که اهل درد و درک عمیق از تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند، تا کنون در فرایند تصمیم گیری هیچ نقش نداشته اند. البته شماری از افراد کم سواد اما مداح حلقه قدرت یا وابستگان مافیای قوم و سیاست، از این امر مستثنی اند. همان گونه که اعضای خانواده شماری از رهبران سیاسی افغانستان متنعم به انواع نعمت هایند و هیچگاه رنج ناداری را لمس نکرده اند.

یکی از آفت سیاسی در این کشور این است که حتا در دستگاه تصمیم سازی کشور نیز افراد زورمند و متصل به رهبر، حضور و نفوذ دارد. در حالی که مراجع تصمیم گیری و تصمیم سازی مکانی برای بهره برداری از دانش نخبگان است و اصولا تصمیم سازی ماهیت نخبه گرایی دارد. آفت دیگر زمانه حاضر، غرب گرایی و غرب زدگی است. جوانان مستقل و غیروابسته به حلقه قدرت غرب، به بهانه های واهی از چرخه تصمیم گیری کشور دور می شوند؛ این در حالی است که کشور در شرایط حاضر به نیروهای متعهد از هر گرایش سیاسی و فکری ضرورت مبرم دارد.

در حکومت وحدت ملی با شعار جوان گرایی، صرفا به چند جوان کم سواد فولبرایتی اکتفا شد که درک اندکی از پیچیدگی های اجتماعی و سیر تحول و تطور فرهنگی بافت اجتماعی نداشتند. ضایعه این نگرش مدیریتی تا سال ها در ساختار اداری ما پابرجا خواهد ماند. حتی در پروسه صلح جز چند جوان کم سواد رهبر زاده، نقش جوانان مستقل، دانا اما بی واسطه نه تنها کم رنگ که بی رنگ است. و در نهایت مهم ترین آسیب تداوم این روند همان پدیده فرار مغز هاست که به زودی دامنگیر جامعه ما خواهد شد. خوب است تا دیر نشده بیشتر بیندیشیم و از ظرفیت نیروی جوان اهل خرد و دانش استفاده کنیم و نقش این قشر پویا را در توسعه، نوسازی و آبادانی کشور به رسمیت بشناسیم.

دکتر عبدالطیف نظری