نظامیان در کشورهای مختلف چقدر معاش دریافت میکنند؟

  • انتشار: ۳۰ سرطان ۱۳۹۸
  • سرویس: گوناگون
  • شناسه مطلب: 66865

نشریه NetEase (چین) در مقاله تحلیلی می نویسد، در چین بسیاری جوانان آرزوی خدمت در اردو دارند، چون در آنجا میتوان تمرین نمود و استعدادهای خود را انکشاف بخشید و همچنان سهم خود را در اعمار دولت خود ایفا کرد.

در چین نظامی – این غرور خانواده است، از همین رو هر سال تعداد زیادی آرزوی رفتن به اردو دارند. برعلاوه این، به سربازان هنگام خدمت مددمعاش ماهانه پرداخته میشود.

این مدد معاش را به جرئت میتوان معاش محسوب نمود. قابل یاداوری است که به نظامیان مسکن، اعاشه و اباته مجانی تامین میشود. بدون شک، به اردو فقط به خاطر معاش نمیروند. برای بسیاری ها این وجیبه یا آرزو است و موجودیت معاش – این یک نوع تبارز مواظبت و توجه از جانب دولت است. نظامیان در کشورهای مختلف چقدر معاش دریافت میکنند؟

در یگانه ابرقدرت معاصر – ایالات متحده – وجوه پولی برای مخارج نظامی، نسبت به هرکشور دیگر، بیشتر تخصیص داده میشود.

پس معاش نظامیان نیز باید بسیار بلند باشد. طبق خبر رسانه های امریکایی، ماهانه به نظامیان ۴ هزار دالر، تقریباً ۲۴۸۰۰ یوان، پرداخته میشود.

با تفاوت از کشورهای دیگر، هنگام خدمت در نیروهای مسلح امریکا به سربازان بطور اضافی جبران خساره معنوی پرداخته میشود که در حدود چهار دالر را در روز تشکیل میدهد. این مبلغ کم است، اما در ماه مبلغ قابل ملاحظه جمع میشود.

در نیروهای امریکا همیشه فیصدی خودکشی ها بلند بود. آنها در جنگ همیشه از دوری از خانواده رنج میبرند و پیوسته بین زندگی و مرگ قرار دارند که تحمل چنین وضع روحاً بسیار سنگین می باشد.

اما آنها هیچ چاره ندارند و باید آوامر آمرین بلندرتبه را اجرا کنند. به این ترتیب، با گذشت زمان در کله آنها فکر خودکشی بوجود می آید.

از همینرو نیروهای مسلح امریکا با دو پرابلم مواجه میگردند که از یک طرف – این مشکلات، مربوط با جلب و احضار است و از جانب دیگر – فیصدی بلند خودکشی ها. جای تعجب نیست که در مورد پرداختن وجوه اضافی به سربازان به مثابه جبران خساره معنوی فیصله اتخاذ گردیده است.

رکود اقتصادی در روسیه و تحریمات غرب مخارج نظامی کشور را کاهش داده، ولی این سبب کاهش معاشات نظامیان روسیه نشده، بلکه برخلاف، معاشات افزایش یافته است. در ماه به آنها در حدود ۵ هزار یوان (معادل ۳۰-۴۰ هزار روبل) می پردازند.

این، واضحاً، نسبت به امریکا، بسیار کم است، ولی برای روسیه، با درنظرداشت اینکه در کشور برای نظامیان بطور خاص آپارتمان ها می سازند که در آن حتی بعد از تقاعد میتوان زندگی کرد، کاملاً قابل قبول می باشد.ولی این آپارتمان ها ملکیت نظامیان شمرده نمی شود.

سرباز عادی اردوی آزادیبخش مردمی چین ماهانه ۵۰۰-۹۰۰ یوان دریافت میکند که ۱۰-۲۰ هزار یوان عاید خالص را در سال تشکیل میدهد.

به نوشته اسپوتنیک،پرداخت های نظامیان در چین بسیار زیاد نیستند، اما بعد از دو سال خدمت و مرخص شدن، میتوان پول قابل ملاحظه دریافت کرد.

به فارغان مکاتب متوسط ۱۴۶ هزار یوان می پردازند و به آنهایی که بعد از فراغت از موسسه تحصیلی به اردو میرود – تا ۱۸۰-۲۰۰ هزار یوان میدهند.