معرفی سرپرستان وزارت خانه های اقتصاد، فواید عامه و مخابرات از سوی رئیس جمهور

  • انتشار: ۱۶ اسد ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 28356

به اساس احکام جداگانه رئیس جمهور اشرف غنی، نامزد وزراى ؛ وزارت هاى مخابرات وتکنالوژى معلوماتى ، فواید عامه واقتصاد، تعیین وبه شوراى ملى معرفى خواهند شد .

درکاپى احکام صادر شده، که به تأسی از حکم مندرج فقرۀ (۱۱) ماده شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی شهزاد گل آریوبی بحیث نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، یما یاری بحیث نامزد وزیر وزارت فواید عامه ومصطفی مستور، بحیث نامزد وزیر وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

دراحکام خاطرنشان گردیده که وزیر دولت در امور پارلمانی موظف است کاندیدان متذکره را با رعایت صراحت فقرۀ (۳) مادۀ نود یکم قانون اساسی جهت اخذ رأی تایید به پارلمان معرفی نماید.

همچنان رییس جمهورغنى طى احکام جداگانه نامزد وزیران یاد شده را در وزارت هاى معرفى شده به حیث سرپرست تعیین کرده است .