مسلح مجبور

  • انتشار: ۱۷ میزان ۱۳۹۷
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 48524

برخی اقدام علیپور را مورد انتقاد قرار می دهند با این استدلال که او مسلح غیرمسئول است.
اما نباید فراموش کنیم که مسلح فقط به مسئول و غیرمسئول تقسیم نمی شود. نوع سومی از مسلح هم وجود دارد که نامش مسلح مجبور است و این زمانی است که مسلحی غیرمسئول(طالبان و رفقایشان) به مسئولی غیرمسلح(شهروندان) حمله کرده و مسلح مسئول باید از مسئول غیرمسلح دفاع و امنیتش را تامین کند. وقتی مسلح مسئول به هر دلیلی یا نمی خواهد یا نمی تواند امنیت مسئول غیر مسلح را تامین کند نوع سوم یعنی مسلح مجبور پدید می آید. در این مورد یا قانون اقدام مسلح مجبور را تایید می کند یا نمی کند اگر تایید کند حاکی ازین است که قانون، قانونی اخلاقی است و بنابرین کار مسلح مجبور اخلاقا و قانونا موجه است و اگر تایید نکند از قضا این قانون است که ضداخلاقی است و باید عوض شود و اتفاقا مسلح مجبور همان عنصر اخلاقیست که با نقض قانون نقص آن را آشکار کرده است. بنابرین آن عده از کسان که علیپور را با برچسب مسلح غیر مسئول محکوم می کنند باید قدری تامل بخرج دهند و کمی هم به این فکر کنند که خرد و البته وجدان اخلاقی ای که خداوند به انسانها داده است موجوداتی بیمصرف نیستند. موضع برخی افراد درین مورد واقعا تاسف برانگیز و خجالت آور است
پ.ن: منظورم از مسئول غیرمسلح معنای عام آن است که در یک جامعه به هر شهروندی اطلاق می شود

خلیل صدرا