مرگ جانسوز زهرا خاوری، مرگ انسانیت است!

  • انتشار: ۱ قوس ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 33604

مرگ جانسوز زهرا خاوری، یکی از صدها حادثه غم انگیز و سرنوشت شوم انسان های اسیر و گرفتار در این جغرافیای ستم و بی عدالتی و انسانیت گریز است. تاریخ سیاسی و اجتماعی این جغرافیا از ارگ قدرت تا مراکز علمی و دانشگاهی، از وزارت خانه ها تا نهادهای حکومتی و غیرحکومتی در دوره های مختلف، بخصوص در سال های اخیر گواهی می دهد که جنایت ها و ستم های بی شماری برزنان و دختران و در واقع بر انسانیت رفته است.

دراین ستم ها و جنایت ها افراد فقط عامل یک نگرش ضدانسانی و منحط بوده اند. نگرشی که درساختار نظام سیاسی و اداری و حتا در نظام آموزشی و علمی کشور نهادینه شده است. درطی سال های گذشته باربار عزت و کرامت دانشجویان، بخصوص دانشجویان دختر موردهتک قرار گرفته است؛ اما کدام قانون و مجری قانون، کدام دستگاه عدلی و قضایی برخود ازوقوع این جنایت ها لرزید و به دادخواهی ستمدیدگان و قربانیان پاسخ مثبت داد. قانونی که دردست جنایتکاران و مافیای قدرت و ثروت است خود عاملی شده است در پوشاندن و توجیه جنایت های بی شماری که برجامعه روا داشته می شود.

دستگاه های عدلی و قضایی کشور خود شریک جرم این جنایت ها هستند. آنان فقط گاه گاهی برای فریب و تزویر مهره های کوچک سرسلسله جنایتکاران را به مواخذه کشیده اند، اما برای جنایتکاران بزرگ‌تر یا مدال افتخار داده اند و یا آنان را تبرئه نموده اند.

بنابراین تا زمانی که “انسانیت” در نگرش و روش این جامعه و نظام جایگاه واقعی خود را کمایی نکند ؛ همانطور که مرگ جانسوز زهرا اولین قربانی نبوده است، آخرین قربانی هم نخواهد بود. همانطور که تاکنون دین و دموکراسی و حقوق شهروندی شعارهای بی محتوا و فریبنده بوده است، از این به بعد هم خواهد بود.

ما اگر می خواهیم از این چنبره جنایت و خیانت و ننگ رهایی یابیم باید برای تغییر در نگرش های خود مبارزه نماییم. هر فرد ما از خود شروع نماید تا نظام و ساختار جامعه انسانی شود؛ در این صورت می توان امید داشت که دست جنایت و خیانت از ادامه سیاه کاری ها و قتل انسانیت کوتاه خواهد شد. دراین صورت دیگر قانون و حکومت و دستگاه های عدلی و قضایی ابزار دست جنایتکاران و خیانتکاران قرار نخواهد گرفت.

شکور اخلاقی