مرتضوی: حکومت گام های ارزنده ای را برای مبارزه با فساد برداشته است

  • انتشار: ۲۸ حوت ۱۳۹۶
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 38445

شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور در واکنش به گزارش سازمان شفافیت بین الملل، می گوید که حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد گام های ارزنده ای را برداشته است.

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رییس جمهور، با اشاره به تنظیم و تدوین استراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، ایجاد مرکز عدلی و قضایی و محاکمۀ مقام‌های پیشین نظامی و ملکی که آغشته به فساد بودند، کارکرد حکومت را در مبارزه با فساد ارزنده و مثبت عنوان می‌کند.

مبارزه بر ضد فساد اداری، یکی از اهداف انکشافی پایدار ملل متحد است که، بر اساس گزارش شفافیت بین المللی، حکومت افغانستان نتوانسته است به اهداف تعیین شدۀ این سازمان در قسمت مبارزه بر ضد فساد اداری، نایل آید. گزارش حاکی است که موجودیت فساد اداری در افغانستان، صلح و امنیت را در آن کشور را متاثر ساخته است.

آقای مرتضوی با اشاره به ایجاد کمیسیون تدارکات ملی و اعطای قرارداد ها با میکانیزم شفاف، در صحبت با صدای امریکا گفته است که بیش از ۱۰۰ شرکت که در گذشته به گونه‌ای در فساد اداری دخیل بودند و یا قوانین را رعایت نکرده بودند، در فهرست سیاه قرار گرفته اند.

شفافیت بین المللی برای مبارزۀ موثر بر ضد فساد در افغانستان، چندین پیشنهاد از جمله تطبیق همه جانبۀ قانون مبارزه بر ضد فساد اداری با استفاده از بهترین روش های تطبیقی بین المللی، پیگیری قضایای عمدۀ فساد اداری به شمول تطهیر پول، مبارزه با منابع مالی قاچاق مواد مخدر و سایر جنایات سازمان یافته را به حکومت افغانستان ارایه کرده است.

افغانستان در گزارش ۲۰۱۷ سازمان بین المللی شفافیت از رهگذر شاخص‌های فساد اداری، در زمرۀ چهار فاسدترین دولت جهان رده بندی شده است.