مدال غازی امان الله بر سینه سفیر آمریکا

  • انتشار: ۱۰ قوس ۱۳۹۳
  • سرویس: بازار شایعات
  • شناسه مطلب: 1440

مهدی ثاقب نوشت:

کنینگهم سفیر امریکا در کابل از اشرف غنی و داکتر عبدالله میپرسد: “این چیه که روی سینه ام نصبش میکنین؟”

اشرف غنی با حالت حق به جانبی میگوید: “این یک مدال است و برای آدمهای خوب خوب میدهیم”.

داکتر عبدالله هم که میخواست به دقت مدال به سینۀ جناب سفیر نصب شود ادامه داد: ” شما بسیار زحمت کشیدین؛ ما را آشتی دادین و ما به برکت شما بود که یکدیگر را شناختیم در غیر آن همدیگر را میخوردیم”. کنینگهم که خیلی ذوق زده شده بود و چشمان خواب آلودش را به زور از خوشی تنگ تر میکرد گفت: “حالا این مدال چی است؟”.

اشرف غنی یک هههههه هوهوهوهوی عجیبی کرد و گفت: ” چقدر شما شیرین زبان هستین بخدا؛ این مدال غازی امان الله خان است که ایشان زحمت کشیدند علیه متجاوزان جنگیدند و بیگانه ها را از کشور انداختند بیرون”

کنینگهم که تعجبش زیادتر شده بود رو به داکتر عبدالله گفت: ” یعنی منهم بیگانه ها و متجاوزین را مثل شاه امان الله بیرون انداختم که این مدال را برایم میدهین؟”

داکتر عبدالله کمی ناز کرد و گردنش را به این طرف و آنطرف چرخاند و جواب داد: ” بله دیگه شما که از خودمان هستین؛ شما بسیار زحمت کشیدین و باعث شدین متجاوزین و بیگانه ها را از کشور بیندازین بیرون و حالا هم بعد از چند صد سال تلاش دارین انگلیسی ها را از هلمند بیرون کنین”.

اشرف غنی هم با خوشی فراوان در حالیکه نصب مدال به سینۀ سفیر امریکا را تمام کرده بود گفت: “بخیر شما هم شدین غازی کنینگهم که این روسها و چینایی ها و ایرانی ها و پاکستانی ها را از کشور خودتان بیرون انداخیتن و موفق شدین که تمام قوت های نظامی کشورهای دیگر را از افغانستان خارج کنین؛ خدا خیرتان بدهد همراه اولادهایتان خوش باشین که بیگانگان را از کشور ما بعد از امیر شیرعلی خان خارج شان ساخیتن…