ماهیت جنگ تغییرکرده است!

  • انتشار: ۲۴ اسد ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 28969

درشرایط کنونی نه تنها ماهیت جنگ تغییرکرده است، بلکه جغرافیای آن نیز تغییرکرده است. براین ادعا و کشف رهبری حکومت بدنام وحدت ملی و حواریون آن نباید انتقاد کرد. آنان حداقل در این مورد راست می گویند.

ماهیت جنگ:

امروز رهبری جنگ تنها ازسوی شورای کویته سازماندهی و برنامه ریزی نمی شود؛ بلکه یک مجموعه وسیع و ائتلاف بزرگتری در داخل و خارج کشور، در درون حکومت و بیرون حکومت رهبری این جنگ را بعهده دارد. دراین ائتلاف اخوانی راکتیار، خلقی شکنجه گرخادیست، تکنوکرات متفکر و طالب متحجر دریک ساختاراعلام نشده یا غیررسمی برای تداوم و تحکیم بیشتر  “هژمونی” قومی و سیاسی برکشور این جنگ خونین را مدیریت می کنند.

جغرافیای جنگ:

طبق برنامه و سازماندهی ائتلاف یادشده میدان جنگ آرام آرام از مناطق جنوب کشور به شمال کشور انتقال یافته است. درشرایط کنونی از دور ترین نقطه بدخشان تا آخرین نقطه ولایت هرات ناامنی و کشتار سایه افگنده است؛ و روزبروز درحال شدت یافتن است.

بنابراین حکومت بدنام وحدت ملی اگر ادعامی کند که ماهیت جنگ تغییرکرده است ، سخنی کامل مطابق به واقع می باشد. هریک از اضلاع یاد شده این هژمونی قومی و سیاسی به روش خود و با درنظرداشت ارتباطات داخلی و خارجی در سرکوب و حتا حذف دیگر اقوام کشور و انحصارقدرت کوشش می کنند.

شکور اخلاقی