فرمان رئیس جمهور مبنی بر ایجاد اداره بازرس برای رسیدگی به فعالیت اراکین بلندپایه دولتی/ سند

  • انتشار: ۱۸ سرطان ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 44833

به دستور رئیس جمهور اشرف غنی، به منظور تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری، اداره بازرس ایجاد خواهد شد که این اداره حق بازرسی در فعالیت های رئیس جمهور را ندارد.

رئیس جمهور غنی طی حکمی، اداره مبارزه با فساد را ایجاد کرده است که هدف این اداره رسيدگى به شكايت ها در باره فعاليت هاى رياست جمهورى، رياست اجرايى و مقام هاى ارشد حكومتى و قضایای فساد اداری است.

این اداره که به فرمان رئیس جمهور ایجاد خواهد شد، رسیدگی به شکایات درباره فعالیت های نهادهای مهم ریاست جمهوری و ریاست اجرایی را بر عهده دارد، اما فعاليت هاى شخص رييس جمهورغنى از ان مستثنى قرار داده شده است.

در ابتدای این فرمان گفته شده است، به تاسی از مواد هفتم، پنجاهم و جز سوم ماده هفتاد و پنجم و یکصد چهل و دوم قانون اساسی و با توجه به تعهدات حکومت وحدت ملی و تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری مراتب آتی منظور است.

در ماده هفتم گفته شده است “ساحه فعالیت اداره بازرس رسیدگی به شکایات در رابطه با فعالیت های واحد اداری مربوط به ریاست جمهوری، ریاست اجرایی، اراکین عالی رتبه حکومت و روسای ادارات مستقل بودجوی می باشد.

اما در فقره دو ماده هفتم این حکم گفته شده “احکام فقره یک این ماده در مورد فعالیت های رئیس جمهور کشور قابل تطبیق نمی باشد.