فرار به جلو درباریان غنی!

  • انتشار: ۳ عقرب ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 96057
اشرف غنی

عبارت فرار به جلو اشاره به تاکتیکی معروف در عرصه‌ی سیاست و نوعی مغالطه از مغالطات مقام دفاع دارد که در آن فردِ موردِ نقد، که قادر به دفاع منطقی از موقعیت خود نیست، از پاسخگویی فرار می کند، و با محق جلوه دادن خود سعی دارد به جای موضع ضعف از موضع قدرت سخن بگوید. این مغالطه معمولاً با فرافکنی همراه است.

کسانی که از تاکتیک فرار به جلو استفاده می کنند قصد بحث ندارند بلکه در پی شکست دادن طرف دیگر یا اطراف دخیل در بحث، یا مدیریت بحران در شرایط ضعف هستند آن هم به هر شکل ممکن.

حال تاکتیک فرار به جلو را درباریان غنی دارند به کار می‌برند که بیش از هر زمان دیگری بیانگر ضعف، ذلت و زبونی‌شان است.

درست است که دخالت هیچ کشوری در امور کشورما قابل قبول نیست و در صورت اثبات، پاسخ مناسب داده شود، اما منطق فرار به جلو درباریان برای حمایت از دولت بی‌کفایت نیز شرم آور و غیر قابل پذیرش است.

این را شما باید بدون فرافکنی و دروغگویی و مستند مشخص نمایید که کار چه کسانی یا چه کشوری است نه مردم.

دیگر این‌که دشمنان مشترک کشورهای اسلامی بسیار زرنگتر از شماهاست و به راحتی با این کار و با استفاده از شما درباریان خود فروخته می‌توانند میان ملت‌ها ایجاد دشمنی و تشدیدش نمایند.

تازه اگر منصفانه بنگریم، باید گفت: در واقع پشت این جنایات همان کسانی هستند که در قطر با طالبان صلح نامه امضاء نمودند و با دستورشان ۵۰۰۰ جنایتکار و جلاد توسط شما بی‌کفایتان آزاد شدند.

حال شما باید پاسخگو باشید که برای چه قاتلان درجه یک این مردم را با دستور بادارانتان آزاد نمودید؟ جواب این همه کشتار، غارت و تخریب را اگر دیگران بگویند و مسئول تأمین امنیت این کشور و مردم اگر دیگران باشند، شما چه کاره اید و چه غلطی می‌کنید؟ وظیفه شما به جای مسئولیت پذیری، فقط فرار به جلو است؟

محمد امین احسانی