غنی/ تحریم شده سفارت های ناتو

  • انتشار: ۹ ثور ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 59275

طبقه حاکم، نخبگان حاکم، دولت حاکم وکلا نظم حاکم، نظم دست ساز واشنگتن است. کافی است چند روزی کنار دروازه فرماندهی حمایت قاطع و سفارت امریکا بنشینی و ببینی که چه کسانی با چه درجاتی غرض رسم تعظیم و عرض حسن نیت سر بر درگاه می گذارند.
باور کردنی نیست که در قضیه جرگه، این نظم ساخت امریکا از درون دچار تنش و اختلاف شده باشد. حکومت دست ساز جان کری به یک طرف ایستاده و نخبگانی که توسط امریکا آدرس شدند و بر مردم تحمیل گردیدند در سوی دیگر ایستاده اند و تحریم کرده اند.
فراوانی در اردوی تحریم گران نشان می دهد که نظر غالب و سفارتی با آنهاست و غنی را نه نخبگان وابسته، بلکه به صورت غیر مستقیم، سفارت های ناتو تحریم کرده است.
سنت سیاست در افغانستان همین گونه بوده که حاکمان در پایان دوران حکومت شان به مردم روی می آورند، ملی گرا و بیگانه ستیز می شوند و گذشته خود را نادیده می گیرند.
حتی در مورد عبدالرحمن و مخصوصا پسرش حبیب الله که سرسپردگی تمام داشتند و فرمان حکومت از انگلیس گرفته بودند نوشته اند: هر زمانی که از لندن یا وایسرای هند ناراحت می شدند تهدید می کردند که طرف دشمنان انگلیس را می گیرند و از کابل برای وزیرستان و قسمت هایی از هند که مسلمان بودند اعلام جهاد می کنند.
نزدیک ترین موردش همین کرزی است که هر روز اردوگاه بدل می کند و اخرین موردش هم رئیس جمهور غنی است که برای آینده قدرتش به مردم چسبیده.
بدتر اینکه هیچ جایگزین آبرومند و مردم مداری برای این ساختار وجود ندارد، همه مدعیان رهبری مردم کشف عورت شده اند و محوری برای تمسک نگذاشته اند. مردم از ترس مرگ ( افتادن به دست طالبان ) خود کشی می کنند و به دنبال این حکومت و این رهبران افتاده اند.

شجاع محسنی