عطف توجه دنیا!

  • انتشار: ۲۰ جوزا ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 87611

کشته شدن یک سیاه پوست در آمریکا جهان را به تکان آورد البته روح و نفس این تکان که برعلیه نابرابری هاست قابل ستایش است اما دوگانه نگریستن مردمان دنیا رنج آور و مایوس کننده!

سالهاست در کشورهای بحران زده چون افغانستان، سوریه، لیبی، یمن و… رفتارهایی بسا خشن تر و دردناکتر از مرگ مرد سیاه انجام میشود آیا گاهی دیده شده است که دنیا اینگونه بجوش آید و برعلیه آن مشت اعتراض بلند کند؟
مرگ، درد و ناروایی در وجود همه انسان ها دردناک است چه فرقی ست بین انسان شرقی و غربی که درد این یکی دیده نمیشود و آندیگری را می بینند؟

این عرف توجه یکسویه نشانگر این که حتی در مبارزه علیه خود تبعیض هم تبعیض میکنند!

این نگاه دوگانه ارزش انسان های شرق و غرب را نابرابر ساخته و خود نوعی تبعیضی دیگر در نگاه انسان های متمدن است که جهان سوم را هم طبقه و مترادف خود نه بلکه فروتر از خود می بینند تا زمانی که نگاه انسانی برابری و عدم تبعیض را در سطح عمومی جهان نبیند و ارزشها را برای کلیت بشر تعمیم ندهد تبعیض وجود دارد و این نگاه بظاهر ارزشی جهان متمدن فریب و سرابی بیش نیست!

علی رضایی