عصر ظلمت یا دموکراسی؟

  • انتشار: ۱۷ حوت ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 108083

دانشمندی گفته است که “زور” موجد حق است. حال باید افزود در عصر ظلمت، جایی که زور و هژمونی سیاسی جولان می دهد و همه شئون انسانی و عرصه جامعه را مسحور خود ساخته است، “عدالت” هم بسود “زور” داوری می نماید و یا “سکوت” اختیار می کند.

چند کارگر مظلوم از مردم محروم به شکل دردناک در سرخرود ننگرهار سلاخی شده و به شهادت رسیدند بیش از چند روز از مرگ جانسوز شان می گذرد، اما از میان انبوه نهادها و سازمان های دهان پرکن و ساختارهای عدلی و قضایی و تحت سیطره حکومت پرادعا و روشنفکرنماها و مدنی نماها، فقط این چند انسان ریسمان بدوش و محروم فریاد “عدالت” سر دادند و دادخواهی کردند.

آری! در جامعه ای که”ظلمت” با زور و تزویر در قامت “دموکراسی” ظاهرشده است و همه آدم ها و ساختارها و نهادها مسخ و توجیه گر عصر ظلمت شده اند، جز چنین وضعیت دردناک، ضدانسانی، سکوت مرگبار، دهان های بسته، گوش های ناشنوا و وجدان های مرده نباید انتظار داشت!

عبدالشکور اخلاقی