عبداللطیف پدرام خواهان تغییر نام افغانستان به خراسان شد

  • انتشار: ۱۵ ثور ۱۳۹۷
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 40958

بعد از اقدام روز پنجشنبه رئیس جمهور غنی در مورد اخذ تذکره های برقی، عبداللطیف پدرام یکی از نمایندگان پارلمان، خواستار تغییر نام افغانستان به خراسان شد. این اظهارات آقای پدرام با واکنش تعدادی از نمایندگان پارلمان شد.

لطیف پدرام، نماینده‌ی مردم بدخشان در پارلمان، خواهان تغییر نام افغانستان به خراسان شد. آقای پدرام بحث تغییر نام افغانستان را در واکنش به آغاز توزیع شناسنامه‌های برقی با درج واژه‌ی افغان در تذکره های برقی مطرح کرد.

آقای پدرام گفت که “زبان من فارسی است، سرزمین نیاکان من خراسان بزرگ نام دارد.  من از این دو ارزش به هیچ وجه نمی گذرم و  فرو گذاشت نخواهم کرد.”

عبدالقادر زازی وطندوست نماینده‌ی کابل و شمار دیگری از نمایندگان پشتون، طی درخواستی به صورت کتبی از هیئت اداری مجلس خواهان لغو عضویت پدرام از مجلس نمایندگان گردید. آنها می‌گویند کسانی که می‌گویند خراسانی هستیم و افغانیت را قبول نداریم حق کاندیدا شدن و عضویت مجلس را ندارند.

روز پنجشنبه اشرف غنی رئیس جمهور در اقدامی جنجالی با اخذ تذکره برقی خویش، باعث ایجاد مخالفت هایی شد.

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی این اقدام رئیس جمهور غنی را نامشروع خواند و توزیع این تذکره ها را دعوت به بحران خواند.

عبدالله گفت روند توزیع تذکره های برقی مشروعیت ندارد و دعوت به بحران است.

آقای عبدالله گفت که توزیع تذکره های الکترونیک اولویت ندارد. وی اضافه کرد که توافق در سطح مسئله توزیع شناسنامه های برقی در سطح حکومت وجود نداشته است و این تصمیم اساس و بنیاد ندارد.

پیش از این نیز تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان با امضای طوماری، خواهان توزیع تذکره مطابق به قانون ثبت احوال سه سال قبل شده بودند. درج واژه افغان مهمترین دلیل اختلاف در توزیع این نوع تذکره ها است.