عاقبتِ صفا پرورِ

  • انتشار: ۴ دلو ۱۳۹۹
  • سرویس: بین المللدیدگاه
  • شناسه مطلب: 105024

سرانجام غول /ترامپ/ هم از پا در آمد.
ترامپیسم اما هم چنان می تواند زنده بماند و عربده بکشد.
ترامپ یک شخص نبود و نیست. او یک نماد بود؛ یک نمونه بود.
ترامپ ها هم چنان وجود دارند و خواهند داشت! ترامپ و ترامپیگری در قامت هزاران ظالم و یاغی دیگر قطعا ادامه خواهند داشت.

ترامپ تجسم و تمثل فرهنگ؛ هنجار؛اخلاق و رویه ی یک نظام بود که از آن به امپراطوری بزرگ و لگام گسیخته ای سرمایه؛ (امپریالیسم) تعبیر می شود.
خوی سرمایه داری و اخلاق زراندوزی و کنزجویی و تکاثر طلبی در قامت همه ای ظالمان ریز و درشت وجود دارد. ظالمانی که اگر به مسند ترامپ برسند؛ بی درنگ جهانی را به آتش خواهند کشانید.

ترامپیسم می تواند هم در قامت دموکراسیِ دروغ و دغل و هم در سیمای دین خرافه و زاییده ی جهل به روشنی تبارز کند.

هم اکنون در جهان؛ منطقه و حتا در داخله ی خودمان صدها و هزارآن ترامپ خرد و میانه داریم که با عناوین رنگارنگ؛ شب و روز آدم می کشند؛ جنایت خلق می کنند؛ دهشت می آفرینند!

ترامپ و ترامپیسم همان غول نهفته در اندرون ماست که در غیبت خدا..؛ گاه به گاه دهان می گشاید؛ عربده سر می دهد؛ ما را به تعدی و تحدی از هر مرز انسانی فرا می خواند.
ترامپ..؛ تمامتِ تام و بالیده ی یک منش و یک کنش شیطانی در قامت انسان مسخ شده بود و می باشد.

این منش و کنش در همه وجود دارد.
کِی به زور نرسید؛ که ظلم نکرد؟ کی به زر دست نیافت که غارت نکرد؟
و کی به تزویر؛ قامت نبست؛ که دعوِیِ خدایی نفرمود؟! وای از روزی که این”مثلث شوم” یک جا شود؛ آن گاه بیخ بنی آدم کنده خواهد شد.
بشرِ بی خدا گور خود را می کند…
بشر امروز و تمدن دروغ او همین است که هست؟!
ظلم و زر و تزویر..؛ اما به حکم “سنت الهی” دیرپا نخواهد ماند.
وعده ی کتاب آسمانی همین است.
به تعبیر بلند بیدل؛ ظالم در فرجام دست و دستگاه خود را می بُرد…
/
ظالم به عقوبت صفا پرور خویش
مشکل که نمایان نکند جوهر خویش
بسیار شد امتحان که گاهِ صیقل؛
شمشیر بریده دستِ روشنگر خویش…

موحد بلخی