طراحی معیوب سیستم حکومت

  • انتشار: ۳۰ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 104803
افغانستان

سیستم حکومت بگونه ای طراحی شده که اشخاص منتخب و تکیه زده برچوکی می دانند که منصب تعیین شده برایشان طبق مصلحت، توافقات و زد و بندهای سیاسی؛ قراردادی و به شکل فرمالیته برای چند صباح است.

به همین خاطر، فرد تعیین شده با علم به این دو روز ریاست؛ تا میتواند از این موقعیت ایجاد شده توسط چوکی؛ نهایت سؤاستفاده، پر کردن حسابهای بانکی، حمایت از افراد خاص و جایگزینی فامیل خویش را سرلوحه کارش قرار میدهد تا هر زمان حکم برکناری و یا جابه جایی اش رسید،حسرت بدل نماند که از دسترخوان چپاول؛ خود و اطرافیانش را سیر نکرده است.

پس از اتمام دوره کاری،اغلب ازخاک خارج می شوند و در خانه هایی که در طول دوره ریاستش در ممالک غرب یا شرق خریده اند، اقامت می گزینند و به زندگی آرام و به دور از جنجالهای افغانستان ادامه میدهند و دوباره شخص تازه آمده و تکیه زده بر چوکی،این پروسه معیوب را تکرار می کند و این چرخه همچنان میچرخد.

دکتر بتول سید حیدری