شورای عالی اقتصاد یکبار دیگر طرح ادغام اداره آیسا به وزارت تجارت را به بحث گرفت

  • انتشار: ۷ اسد ۱۳۹۵
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 14379

شورای عالی اقتصاد، بار دیگر طرح ادغام اداره حمایت از سرمایه گذاری های افغانستان ( آیسا) را به وزارت تجارت و صنایع به بررسی گرفته است.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری؛ با نشرخبرنامه ای گفته است که جلسه شورای عالی اقتصاد که به ریاست محمد اشرف غنی برگزار شده بود برنامه ادغام ادارۀ آیسا را به وزارت تجارت و صنایع به بحث گرفته است.

باری رحمان معین وزارت تجارت و صنایع گزارش خویش را در رابطه به پیشرفت های پروسۀ ادغام ادارۀ آیسا به جلسه ارائه کرده، گفتند که ادغام این اداره شامل دو بخش می باشد: انتقال بخش صدور جواز به وزارت تجارت و تعدیل قانون تجارت و سرمایه گذاری.

معین وزارت تجارت گفت که هدف ادغام این اداره، تعهد افغانستان برای شرکای بین المللی بخاطر ادغام ادارات موازی در داخل حکومت و خواست سکتور خصوصی افغانستان برای تسهیل پروسۀ صدور جواز و ارایۀ خدمات سرمایه گذاری در یک مرکز واحد است.

رئیس جمهور گفت که وزارت تجارت صدور و تجدید جواز شرکت ها را برای مدت یک هفته به شکل امتحانی به پیش ببرد تا مشخص گردد که این وزارت آمادگی ادغام را دارد و یا هم نیاز به گرفتن آمادگی بیشتر محسوس است.

وی افزود، سکتور خصوصی می تواند در تشخیص آمادگی این وزارت برای صدور و تجدید جواز نظر رد و یا تائید بدهد.

همچنان در جلسه فیصله شد که تدارکات جدید توسط آیسا صورت نگیرد و بودجۀ مشخص برای تداوم کار آن اداره همزمان با آغاز تفتیش اختصاص داده شود. اعضای جلسه یکبار دیگر تأکید کردند که هیچگونه تأخیر و سکتگی در صدور و تجدید جواز قابل قبول نمی باشد.