سیگار منتشر کرد: گسترش روزافزون قلمرو طالبان

  • انتشار: ۱۰ دلو ۱۳۹۴
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 12167

سیگار یا اداره بازرسی امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه خود اعلام کرده که گروه طالبان پس از سقوط این رژیم در سال ۲۰۰۱ بر مناطق بیشتری کنترول پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از بخدی، گزارش این اداره که سیزدهمین گزارش سیگار است به روز جمعه منتشر شده و در آن آمده که دولت افغانستان در حال حاضر به ۷۱.۷ درصد از مناطق افغانستان کنترول دارد.

در این گزارش از اینکه طالبان توانسته به مناطق بیشتری نفوذ خود را گسترش دهد، اظهار نگرانی شده است.

سیگار می گوید که گسترش نفوذ طالبان باعث شده است مقامات حکومت افغانستان به پروژه های بازسازی دسترسی نداشته باشند.

سیگار گفته که بیشتر این پروژه ها در بخش معارف بوده، پروژه های که از بابت مکاتب، معلم ها و اخیرا دانش آموزان خیالی باید مورد بازرسی قرار گیرد.