راه حل برقعی

  • انتشار: ۶ دلو ۱۳۹۶
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 36168

ناامنی امان مردم را بریده، بیکاری نان مردم را ربوده، شرم و حیا از چشمان کارگزاران خبره در فساد و ارتشا پریده، مفسدین و متعصبین پستهای کلیدی و حتی گلوگاههای امنیتی را خریده است.

کوچه ها و سرکها را زورمداران نزدیک به دو ناخدا با دیوارهای بتونی از چهارسو بسته و دیوارهای استنادی دانشگاهها و مراکز علمی کم زور، با زور جمع گردیده، بسیاری جوانان به فکر فرار افتاده و بسا موسسات خیریه بین المللی هم از ترس جان، بساط خود برچیده.

دیگر کسی نه در مسجد احساس امنیت دارد و نه در مغازه، نه در دانشگاه یا ورزشگاه آرامش دارد و نه در خانه. کسی در کوچه و سرک هم با اطمینان از امنیت جانش نمی تواند با جرات راه برود. این دو بزرگوار اگر حکومت نمی توانند، لطف نموده دو دانه برقع یا چادر به سر انداخته و به شیکاگو تشریف ببرند که هم برای خودشان زندگی خوشتر بگذرد و هم این ملت نگون بخت اندکی نفس راحت بکشد.

تهیه عصا برای حضرت اتمر و استانکزی هم اگر همسفر آن بزرگواران شدند، با حذف بودجه انکشافی چند ولایت متعلق به شهروندان درجه چهارم امکان پذیر است.

محمد شفق خواتی