دو ایدئولوژی عمده و ریشه دار در افغانستان

  • انتشار: ۲۷ سنبله ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 94748

دو ایدئولوژی عمده و ریشه دار، ظرفیت هاى اصلى و عوامل مهم جنگ در افغانستان مى باشند: ایدئولوژى افراطیت و ایدئولوژى تبعیض و نابرابرى.

این دو ایدئولوژى، جنگ را بازتولید مى کند و همه ما وظیفه داریم به اندازه توان خود و در محیط و محل تاثیر خود با این دو فکر، مبارزه کنیم.

کمترین مسئوولیت ما برای ختم جنگ همین است. هر جا که رفتار افراطی یا حمایت از تبعیض و نابرابرى قومى را دیدیم، در حد توان خود به چالش بکشیم، طرف را قانع و متوقف کنیم و نگذاریم که میزان نفرت در جامعه بیشتر شود و نیز اطرافیان خود را در برابر این دو جریان آگاه سازیم و مانع لغزیدن آنان شویم.

پس کار اصلی و زمانبر برای صلح دایمى به دوش مردم است. مادامى که این دو ایدئولوژى حامى جنگ در افغانستان وجود داشته باشد، خارجى ها هم بخواهند صلحى در کار نیست بلکه در هر تحول سیاسى، از یک رژیم و حکومت پرتنش و در حال جنگ به رژیم پرتنش و در حال جنگ دیگرى منتقل مى شویم.

موضع جدید معاون دوم رئیس جمهورى، آقاى دانش در برابر تبعیض قومى در نهادهاى دولتى را بایستى به عنوان بخش مهمى از روند صلح و برچیدن ظرفیت هاى نفرت و جنگ در جامعه، مورد توجه و مداقه و حمایت قرار داد. انتظار مى رود معاون دوم رئیس جمهورى نیز همانگونه که اعلام کرد، از این پس علیه تبعیض و نابرابرى موضع محکم داشته باشد.

شجاع محسنی