دورِ باطل کمک های مشروط غرب

  • انتشار: ۶ قوس ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 99761

کمک ۱۳ملیاردی به افغانستان به شرط موفقیت پروسه صلح و حفظ دستاوردها و ارزش های دو دهه گذشته بدون اتفاق نظر ولو حد اقلی روی مبانی و ریشه های ایدولوژیک امری دشوار و مشکوک است.

صلح و نظام ارزشی که در این دو دهه تبدیل به نظام غالب شده است در اندیشه طالبان، فقه اسلامی-حنفی و قانون اساسی ۱۰۰% اسلامی مان از یک سو و انچه برداشت و خواست غرب است از سوی دیگر در بعضی موارد اساسی متناقض نما است.

از سویی ۵۰% این ۱۳ملیارد مشروط به موفقیت پروسه صلح با طالب است یعنی پذیرش طالبانیسم و از سویی تاکید روی ارزش های دوهه است یعنی آنچیزی که طالب قبول ندارد! این فرایندِ منفی به نحوی دورِ باطل نیست؟!!

یاسر محسنی