دلیلی نمى توان یافت تا مجاب شویم که امریکا افغانستان را ترک می کند

  • انتشار: ۲۶ حمل ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 110576

اگر دید آینده نگر و راهبردى به منافع و اهداف امریکا داشته باشیم، دلیل قانع کننده اى نمى توان یافت تا مجاب شویم که امریکا واقعا مى خواهد افغانستان را ترک کند..

مگر اینکه این فرضیه ابتدایى را بپذیریم که تصمیم گیران سیاست خارجى امریکا، تسلیم افکار عمومى کشور خود شده اند و قید منافع درازمدت خود را زده اند.

شاید واشنگتن بر سر حضور محدود نظامى در افغانستان ( زیرنام محافظت از نهادهاى دیپلماتیک یا نیروى محدود مبارزه با ترور ) در ازاى واگذارى بخش اعظم قدرت به طالبان با این گروه، کنار آمده است.

شجاع حسین محسنی