دشمن بی مصداق

  • انتشار: ۱۵ سنبله ۱۳۹۷
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 46957

در بیانیه های حضرات همواره از موجود مرموزی به نام دشمن یاد می شود که به شدت پست و زبون است و با قاطعیت از جانب حضرات محکوم می شود.

دشمن، کلمه یا بهتر بگوییم فضایی است تهی که هرکسی این توان بالقوه را دارد تا درون آن جای بگیرد و به عنوان دشمن شناخته شود.

همین خاصیت دشمن خاصیت دوم آن را نیز روشن می کند خاصیتی که می گوید دشمن می تواند هیچ مصداقی هم نداشته باشد اما همچنان وجود داشته باشد زیرا وجودش ضروری است آنهم به شکلی مبهم.

مورد دوم یعنی همان بی مصداقی کلمه دشمن همان فضای خالی است که تیرهای تمام حکومتی های افغانستان به آن سمت پرتاب می شود. چرا هیچکدامشان نامی ازین دشمن نمی برند؟ شاید پاسخ این باشد؛ زیرا ارباب نمی تواند دشمن باشد.

کاش این کلمه دشمن خلق نشده بود تا اینقدر کار حضرات سیاسی در امر خطیر بیانیه نویسی و وظیفه مقدس محکوم کردن دشمنان ددمنش مردم راحت نشده بود.

خلیل صدرا