حمایت از نابودی

  • انتشار: ۲۵ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 104477

وضعیت را پیچیده نسازیم. طالب ها مواضع شانرا به صراحت اعلام کردند و تعداد زیادی از رهبر نماها نیز با آنها همراه شدند.

جان گپ این است که در اجندای موقت خواهان، دو طبقه مردم باید دفن شوند.
اولی جامعه تشیع افغانستان که طالبان دید افراطی دارند و آدم های مثل استاد عطا و اسماعیل خان که از اجندای آنها حمایت کرده اند و دومی هم نسل نو و تحصیل‌کرده افغانستان است که هر دو طبقه قرار است از سوی موقت خواهان به انزوای تاریخی برگردند.
حکومت موقت یعنی تقسیم قدرت. تقسیم قدرت میان کی ها؟ پاسخ روشن است. میان چند آدمی بنام جهاد و مقاومت که در نهایت باغبان اش را سناتور معرفی کند و چایدار باشی اش را والی.

بنظرم من هیچ جوان عاقل و تحصیل کرده از حکومت موقت حمایت نمیکند و اگر چنین حمایتی صورت بگیرد، قطعن رقصیدن به ساز بیگانه ها و عوامل داخلی آنها خواهد بود.
از سوی هم دفاع از جمهوریت، دفاع از فرد نیست. دفاع از حق ماست. دفاع از ارزش های ماست. تازه چند سال می شود که شرکت های جهاد و مقاومت بصورت ناچیز حاشیه رفته، اما دیگر تحمل آن نیست که بازهم زیر یوغ تکه داران برگردیم.

مخاطب من هم نسل هایم است. کسانی که تازه دارند در فضای جمهوریت نفس می‌کشند ولی آن طرف تر خیلی ها برای شان در حال آمده سازی قبرستان استعداد ها هستند.
بهتر است بخود بیاییم.

سید میثم احسانی