جبهه صالح یا راهِ مافیا!

  • انتشار: ۸ قوس ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 99897
امرالله صالح

سی و هفت روز قبل از امروز جلسه ای صبحگاهی به رهبری امرالله صالح معاون نخست مقام عالی ریاست جمهوری ساعت شش و نیم بجه صبح در قصر صدارت افغانستان در رابطه به بررسی اوضاع امنیتی شهر کابل دایر گردید. این جلسات تا اکنون تداوم یافته و بزودی موجب شد که عنوان جلسه شش و نیم وارد ادبیات سیاسی کشور شوند، و در عین حال این روند تا سطح ولایات و واحدهای ادارات محلی در سراسر افغانستان گسترش یابند. عنوان شش و نیم و آنچه که در ( این جلسه ویژه )تا اکنون مطرح و عملی شده است، در صدر خبرها جای گرفته است.

امّا از بطن این عنوان شش و نیم یک حساسیّتی بزرگ و موج عظیمِ از هراسها، در میان عناصر معلوم الحال که بدون شک آنان از جمله رجال برجسته سیاسی و دارای اسم و رسمِ بلندی از قدرت و ثروت در این غمکده( افغانستان) هستند سرکشیده است. این انفجارِ بزرگ که از برکت جلسات شش و نیم صورت گرفت، چهره های عجیب و غریب را از میانِ صاحب القاب های جهادی و از پشت نقاب های مقدس جهاد و مقاومت نمایان ساخت. این چهره ها که بر اساس اطلاعات کشفی حکومت، حامیانِ اختطاف گران و باند گروپهای مافیایی در کشور هستند علیه جناب صالح صاحب موضع جدی گرفته اند و وی را متهم به دوسیه سازی بزعم خود آنان ( علیه شخصیت های وزین و مالکان اصلی کشور) کردند. عدّه ای از آن معززین که در قوه مقنّنه کشور به نمایندگی از مردم افغانستان حضور دارند؛ حتی دروازه پارلمان را بر روی کاندید وزرای حکومت بستند و خواهانِ مجبور ساختن امرالله صالح به استعفا از مقام معاونت اول ریاست جمهوری توسط محمداشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان شدند.

با توجه با شرایط ویژه کنونی این سرزمین که گفتگوی صلح میان طالبان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه جریان دارد و قرار است یک صفحه جدیدی در تاریخ افغانستان گشوده شود؛ تا مردم این غمکده گمشده ای شان(صلح) را باز یابند. به اثر جلسات و تصامیم شش و نیم دو تفکر و دو جبهه در میان جامعه سیاسی ما، مازاد بر سایر چالش های این وطن ظهور یافته است:

یکی مبارزه علیه غولدور مآبی و مافیاگری به رهبری امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری و دیگری حقله خاص علیه شش و نیم و در ضدیّت با فیصله های این مفهوم جدید سیاسی.
به همگان هویدا است که در این وطن مجموعه های بودند و هستند که با خون، مال و عزت مردم دارای نان و نام، دارای قدرت و ثروت شدند. اکنون القابها و عناوینی را کسب کردند تا حصاری باشد در برابر محاکمه آنان در پیشگاه عدالت. امرالله صالح اولین چهره ای است که خواسته برای تحکیم عدالت و حفظ سلامت نظام، سنّت شکنی کند بر علیه مجموعه های مافیایی.

با وجود اینکه امروز از هر زمان دیگر اجماع ملی و تحکیم وحدت ملی در برابر طالبان و ایجاد یک صدایی در حمایت از نمایندگان دولت در گفتگوی صلحِ دوحه در جهت باز کردن یک فصل جدید در این سرزمین ضرورت اصلی و اساسی است؛ با آنهم حمایت از تصمیمات و فیصله های تابو شکنِ شش و نیم نیز از نیازهای فعلی و آینده افغانستان هستند.

بناء خیر و سعادت این ملت را در حمایت از جبهه صالح می بینم نه در ادامه راه و رسم مافیا.

شعبان سادات موسوی