تلاش برای مردم فریبی در قلب فساد

  • انتشار: ۶ میزان ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 95222

وقتی رییس جمهور با خشم می گوید وزارت امور داخله قلب فساد کشور است، نشان می دهد که فساد در این ارگان، تا چه حد عمیق، گسترده و فاجعه بار است. به همان میزان که فساد چند بعدی و همه جانبه در دستگاه پلیس بیداد می کند، مردم از این دستگاه متنفر و منزجر بوده و از آن بیزاری می کنند.

وزیر محترم امور داخله در گفتگوی تلویزیونی، با اعتماد بنفس کامل تاکید داشت که مردم و جامعه به پلیس اعتماد دارد. دلیل ادعایشان هم این بود که برای ۲۰۰ بست وظیفه ای در این وزارت، بیش از ۴۰۰۰ نفر اظهار علاقمندی می کند.

واقعیت این است که شیوع بیکاری و فقر، مردم و جامعه را به ستوه آورده و هرجایی که فرصتی برای اشتغال اعلان می شود، جوانان جویای کار به آنجا هجوم می برند.

انگیزه مضاعف علاقمندان برای احراز بست های وظیفوی وزارت امور داخله به خاطر فرصتهای طلایی نا مشروعی است که این ارگان برای مامورینش فراهم می کند تا با سو استفاده از یونیفورم و نشان و آدرس این وزارت، بر خر صلاحیتشان هی زده هرطور و به هر سو که دلشان خواست بتازند.

فساد و تباهی، چنانکه رییس جمهور برآن تاکید کرده است، یک حقیقت مسلم در این وزارت است و وقوع جرمها و جنایات آشکار و بی پرده در سراسر شهر و در مقابل چشمان متعجب مردم و نگاههای بی تفاوت پلیس، آسایش را از مردم و آرامش را از شهر ربوده است اما این حقیقت وقتی تلخ تر می شود که رهبری وزارت به نحوی تلاش می کند تا آن را پوشانده و همه چیز را گل و گلزار نشان بدهد.

شایسته بود تا آقای وزیر به جای انکار و فریب افکار عمومی، با شهامت به کاستی ها و نارسایی های وزارتش اعتراف می کرد و با شجاعت برای اصلاح و بهبود به مردم وعده می داد و با صداقت و تعهد برای تحقق وعده هایش تلاش و کوشش می کرد.

حسین ریحانی