تاملی بر یک دیدار

  • انتشار: ۱۱ سنبله ۱۳۹۷
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 46805

خلیل زاد یا کسنجیر پشتون ها درکاخ سفید با حکمتیار دیدار داشته و آقای حکمتیار از نمایندگی وی از طرف دولت امریکا درافغانستان اظهار رضایتمندی می کند ومی گوید خلیل زاد به سیاست افغانستان آشنایی درست دارد !

پشتون ها گرچند درموارد فرعی باهم اختلاف نظر دارند اما در مورد حاکمیت و تسلط شان بر افغانستان  هیچ نوع اختلاف نداشته ومتفقا روی حاکمیت مطلقه پشتون همنوا بوده وهستند

خلیل زاد بارها سعی کرده است که مقامات امریکایی را متقاعد سازد تا تسلط پشتونها را درافغانستان به رسمیت شناسند واستدلال وی چنین بوده است که پشتون ها در دوران گذشته در حاکمیت خود توانسته اند امنیت را بوجود اورند، درست از زمانی که چنین نظم بهم خورده است و اقوام دیگر مدعی قدرت شده اند، دیگر امنیت در افغانستان برنگشته است.

درهمین راستا تقسیم قدرت در بن بر اساس اقوام کار اشتباه بوده است بر همین مبنا می بینیم که اولین بار نقد توزیع قدرت بر اساس اقوام در زبان سناتوران امریکا جاری می گردد و بدون شک لابی گری خلیل زاد عامل چنین اظهارات می باشد .

در سوی آقای حکمتیار نیز به چنین تئوری تسلط پشتون با همین مبنا اظهارات داشته واز آن حمایت می نماید. لذا حکمتیار با خلیل زاد هم نظر بوده و اظهار رضایت وی از نمایندگی خلیل زاد درکشور درست بر همین مبنا هست .

طالبان نسبت به دیگرحلقه های پشتون موضع روشن تر داشته و با حمایت بیرونی بدون ملاحظه تسلط مطلقه ای خود را در این کشور می خواهند و این جماعت حضور امریکایی ها را درافغانستان مانع چنین تسلط دانسته وبه مجرد خروج انها به تسلط قهری خود باورمند می باشند وچنین واقعیت در محافل جهانی و رسمی همیشه ابراز شده است.

در نتیجه باید گفت که نبود اراده در اقوام غیرپشتون و جدیت درلایه های مختلف پشتون ها در جهت تسلط بر کشور و لابی گری های قدرتمند انها درسطع بیرونی همه را به این باور معتقد می سازد که پشتونها در جهت رسیدن به هدف مشترک خود چند گام نزدیک خواهند شد .

اقبال صادقی