بن بست را بشکنید!

  • انتشار: ۶ جدی ۱۳۹۳
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 2268

هشت صبح نوشت:

به نظر مى رسد که رییس جمهور و رییس اجرایى در مورد معرفى نامزدوزیران به پارلمان به توافق نرسیده اند.

چنین مى نماید که هر دو بزرگوار در مورد نامزدوزیران مورد نظر هم دیگر ملاحظات دارند. منابع موثق به ما گفته اند که رییس جمهور روى برخى از چهره هاى مدنظر
رییس اجرایى ملاحظاتى دارد و رییس اجرایى هم روى برخى از چهره هاى مدنظر رییس جمهور. علاوه بر این هر دو بزرگوار موفق نشده اند، چهره هایى را که روى آنان توافق دارند، به پارلمان معرفى کنند. این وضعیت سرنوشت کل حکومت وحدت ملى را با ابهام روبه رو کرده است. نگرانى عمومى حالا این است که اگر رییس جمهور
و رییس اجرایى از بن بست معرفى نامزدوزیران عبور نکنند، بدیل چیست. هیچ کسى نمى تواند بدیلى براى آن تصور کند.

در کنار این، بن بست معرفى نامزدوزیران، روى زندگى مردم عام افغانستان تاثیر منفى گذاشته است. مافیاى بازار، از این وضعیت استفاده میکند و دمار از روزگار خانواده هاى فقیر شهرى و کارگران کم درآمد در مى آورد. پروژه ها به بهانه معرفى نشدن نامزدوزیران متوقف است؛ سرمایه گذارى کاهش یافته است. تجارت از رونق مانده است. در این وسط نان مافیاى بازار در روغن است. مافیاى بازار به گونه اى عمل مى کند که قیمت هاى مواد اولیه ى سوختى و غذایى سیر جهشى یابد. مردم عام بهاى این وضعیت مبهم سیاسى را مى پردازند. نان مافیاى فساد ادارى و مالى هم در روغن است. خوان یغما بیشتر از هر وقت دیگر گسترده شده است. به دلیل این که در وزارت خانه ها وزیر نیست، هیچ کنترول جدى بر کار ادارى وجود ندارد. مقام هاى بلندپایه هم که تضمینى براى بقاى شان نمى بینند، بیشتر از هر وقت دیگر، به غارتگرى افزوده اند. گمرک ها تاراج مى شود، پول هاى اپراتیفى به یغما مى رود و مافیاى زمین، با خیال راحت کار خودش را مى کند. وضعیت مبهم سیاسى که ناشى از بن بست معرفى نامزدوزیران است، روى امنیت کشور هم تاثیر کرده است. وقتى پول هاى اپراتیفى غارت شود، دیگر شبکه اى براى اطلاع رسانى به نیروهاى امنیتى باقى نمى ماند. فرماندهانى که در مورد ابقاى شان تردید دارند، دل به کار نمى دهند و قدمه هاى بالاتر هم به فکر پر کردن جیب هاى شانند تا پس از برکنارى، حساب هاى بانکى شان در دبى خالى نباشد. در این وسط مردم عام افغانستان هستند که قربانى ناامنى شده اند، زیر بار فقر کمرشان خم شده است و آرامش درونى خود را به دلیل ابهام در وضعیت سیاسى و آینده کشور از دست داده اند.

هرگز تصور نمى رفت که رهبران حکومت وحدت ملى با آن همه تجربه سیاسى و ادارى، در معرفى چند نامزدوزیر، به به بن بست برسند و سرنوشت کل حکومت وحدت ملى را با ابهام مواجه سازند. حتما رهبران حکومت وحدت ملى، گزارش هاى دقیقى در مورد وضعیت اقتصادى، امنیتى و ادارى کشور دارند.

آنان بیشتر از هرکس دیگر مى دانند که آشفتگى و برهم ریختگى تا چه حد است. این بزرگواران با آن که از هر چیز اطلاع دارند، اما نه با مردم سخن مى گویند و نه به بن بست معرفى نامزدوزیران پایان مى دهند. این وضعیت اعتماد مردم را نسبت به رهبران حکومت وحدت ملى، صدمه زده است.

سران حکومت وحدت ملى باید هرچه زودتر، به بن بست معرفى نامزدوزیران پایان دهند. حداقل وزیرانى را که روى آن توافق دارند، به پارلمان معرفى کنند. هر دو بزرگوار باید از خیر چهره هایى که در موردشان اختلاف وجود دارد بگذرند و به دیگران فرصت دهند. نباید بیشتر از این، مردم افغانستان بهاى اختلاف هاى سیاسى سران حکومت وحدت ملى را بپردازند. سران حکومت وحدت ملى باید در همین هفته، از بن بست عبور کنند.