بحث بروی بودجه سال مالی آینده به روزهای بعد موکول شد

  • انتشار: ۲۵ جدی ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 17010

طرح بودجۀ سال مالی آینده مالی، بار دیگر به دلیل اعتراض شمارى از اعضاى پارلمان در پیوند به نبود توازن و در نظرنگرفتن پیشنهادات آنان در طرح تعدیلی آن، از تصویب بازماند و به نشست بعدی موکول شد.

مجلس سنا، این طرح را در هفتم قوس سال روان، با ارایۀ پیشنهاد ده ها پروژۀ انکشافى براى شامل ساختن در این طرح، تایید کرد و سپس به پارلمان ارایه شد. سنا نیز گفته بود که در این طرح، توازن میان ولایت ها در نظر گرفته نشده؛ اما وزیرمالیه گفته است که طرح بودجه با در نظرداشت امکانات مالى و اولویت ها ترتیب شده است.

پارلمان افغانستان پیش از این نیز، به تاریخ اول جدی طرح بودجۀ سال مالى آینده را به دلیل عدم توازن میان ولایت ها و نبود پروژه هاى عایداتى، در این طرح و دلایل دیگر رد کرد.

به اساس معلومات وزارت مالیه، برای سال آیندۀ مالی که در اول جدى آغاز مى شود، ۲۸۷ میلیارد افغانی  بودجه عادی و ۱۷۸ میلیارد افغانی بودجه انکشافی در نظر گرفته شده، که ۱۵۰ میلیارد افغانی آن که ٣٢ درصد کُل بودجه را تشکیل مى دهد، از عواید داخلی و متباقى از کمک هاى جامعه جهانى تمویل مى شود.

بنا بر معلومات منبع، ۳۶ درصد بودجه به سکتور امنیت، ۲۱ درصد به زیربناها، ۱۳ درصد به معارف، شش درصد به بخش زراعت، و متباقی برای سکتورهای دیگر در نظر گرفته شده است.

امیرخان یار رییس کمیسیون مالی وبودجه ولسی جرگه که درنشست امروز این جرگه درمورد طرح جدید بودجه به جرگه گزارش ارایه می کرد گفت: “در دوهفته گذشته، کار کافی روی سند بودجه ملی ١٣۹۶ صورت گرفته و بسیاری نظریات و پیشنهادات نمایندگان، در آن گنجانیده شده است.”

یار افزود که به منظوردرج پروژه های پیشنهادی نمایندگان شوراى ملى، حدود ۶۳ میلیون دالر در بخش بودجه انکشافی افزوده شده است.

او گفت که این سند، درچندین جلسه مشترک به بحث گرفته شده و درحد توان، توازن در اختصاص بودجۀ انکشافی به ولایات در نظر گرفته شده است.

صدیق احمد عثمانی معاون کمیسیون مالی بودجه نیز درصحبتهایش به اعضاى مجلس گفت که در سند بودجه، برای هر ولایت حدود ۶صدهزار دالر امریکایى بودجه انکشافی در نظر گرفته شده است.

هرچندعثمانى افزود که در آخرین نشست مشترک، روی بودجه ١٣٩۶ نیز توافق نظر وجود داشت و هیچ کمیسیونی نسبت به آن اعتراضی نداشت؛ اما درنشست امروز پارلمان این تغییرات، قناعت برخی اعضا را فراهم نکرد و آنان اعتراضات شدید خود را نسبت به تعدیلات وارده درطرح جدید بودجه ملی ابراز داشتند.

سرانجام اعتراضات شماری دیگر از نمایندگان نیز بالا گرفت و عبدالرووف ابراهیمی رییس پارلمان، بحث در داخل مجلس را منتفی دانست و از کمیسیون مالی و بودجه خواست که فردا یکشنبه بار دیگر روی سند بودجه نشست مشترک برگزار کند و به روز دو شنبه آینده، این طرح را به شکل پخته به تالار عمومی پیشکش کند.