بایدن و ترامپ، دو روی یک سکه!

  • انتشار: ۱۲ حوت ۱۳۹۹
  • سرویس: بین المللدیدگاه
  • شناسه مطلب: 107686

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، که مدتهای مدید، افکارعمومی جهان را بخود معطوف داشته بود، سرانجام باتمام ظاهروباطنش، به پایان رسید، چشمها ودیده هارا به خروجی های کاخ سفیدمتوجه نمود، تاجدیدترین ودموکراتیک ترین سیاستهای ملی وبین المللی را ازآن دریچه به جهان مخابره نمایند، همه ی جهان باخوشبینی تمام درانتظاریک سیاست معقول، متعارف وگره گشایانه، برای چالشهای جهانی بودند، چراکه دوره زمامداری چهارساله ترامپ، بحدکافی کارد را به استخوان جهانیان رسانده بود، ازاین رو مردم جهان باعطش وانتظار شدید، آرزوی پیروزی بایدین را می کشیدند تاشعارهای دلگرم کننده وصلحجویانه تیم بایدین، جامه عمل پوشیده به منسه ظهور برسد، اکنون باپایان نظام ترامپ وآغازحاکمیت جو بایدین، وانجام چندمانور سیاسی تیم جدید، معلوم گردیدکه اساس سیاست دیژخیمانه وسلطه گرانه آمریکا، بارفتن مهره ها هیجگونه تغییری ننموده قطارسیاستهای هیژمونی ومتکبرانه آمریکا، بر روی یک ریل حرکت خواهدنمود، به عنوان نمونه برخورد مستبدانه واستکباری آمریکارا در قبال جمال خاشقچی، مشاهده می کنیم، ازیکسواسناد دست داشتن ولی عهدعربستان را درآن قتل وحشتناک اعلان وآشکارمی سازند وازدیگرسوکمترین سخنی که غبارغم برچهره بن سلمان آورد برزبان نمی آورند، بلکه کسانی محکوم ومحدود می شوند که تحت امرمستقیم شخص محمدبن سلمان ماموریت را به انجام رسانده اند، همچنین حملات موشکی مردم یمن به دفاع از سرزمین شان باشدیدترین لحن محکوم می گردد، اماحملات بی رحمانه هوایی جنگنده های سعودی باموشکها وبمب های انگلیسی، فرانسوس وآمریکایی بالای مردم بی دفاع وفقیریمن، که در محاصره مطلق قرار دارند، هرگزدر دایره محکومیت قرارنگرفته نوعی دفاع ازخود ارزیابی می گردد.

همچنین ترامپ به اصطلاح جنگ افروز، می خواست تمام نیروهای آمریکارا ازافغانستان وسوریه خارج نموده دست از جنگ وخون ریزی بکشد، اما اکنون بایدن صلح طلب، همچنان برابقا وافزایش نیروهادراین کشورها، تأکیدمی نماید، آقای ترامپ باهمه خصومت وقلدری هایش درقبال جمهوری اسلامی ایران، اقدامات نظامی اش را بالای سردارسلیمانی، بعدازحدود سه سال بررسی، مطالعه، مشوره باکارشناسان ومتحدانش انجام داد، اماآقای بایدین هنوز آب مراسم تحلیفش در کاخ سفیدخشک نشده است، که اقدامات نظامی اش را بالای جبهات مورد حمایت ایران درمقابل داعش عملی ساخته، چنگ ودندان به نمایش می گذارد، به جای حملات بالای نیروهای داعش، مبارزینی علیه داعش را هدف قرار داده است.!!! همین بایدین یکی ازشعارهای مهم انتخاباتی اش بازگشت به معاهده برجام بود، اینک بعدازچندین ماه حضوردرکاخ سفید، برای بازگشتش، بدتراز ترامپ شرط وشروط می گذارد!!!

پس به این نتیجه می رسیم که سیاستهای کلی آمریکا باجابجایی های حزبی، چندان تفاوتی نخواهدداشت بلکه هدف یکیست اما بادو ابزار سیاست،دنبال می شود، شاید این چهار دیواریهای کاخهاست که انسانهارا عوض نموده مطابق شأن وجایگاه خویش به استخدام می گیرد، کمااینکه ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیزازهمین خواص برخورداربوده است!!! بگونه ی که هرانسان خیرخواه، دموکراتیک، وعدالتخواه، باورود به آن بوم خانه های مخوف، یک شبه مستبد، مستکبر، متعصب وتمامیتخواه می شوند، تاریخ ارک، تاکنون هرگزچهره یک حاکم عادل را بخود ندیده وبعدازسالها باهمین آرزو ویران خواهدشد.!!!

گل محمد مختاری