بانک توسعه آسیایی 878 میلیون دالر به افغانستان کمک می کند

  • انتشار: ۱۴ ثور ۱۳۹۵
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 12761

وزارت مالیه از کمک بانک توسعه آسیایی کمک به ارزش 878 میلیون دالر را برای چهار سال آینده به افغانستان خبر می دهد.

این کمک در نشست بین وزیر مالیه افغانستان و مقامات بانک توسعه آسیایی در شهر فرانکفورت کشور آلمان، برای چهار سال آینده منظور خواهد شد.

وزارت مالیه با نشرخبرنامه ای گفته است قراراست ۸۵۸ میلیون دالر این کمک در بخشهای ترانسپورت، انرژی، استفاده از منابع طبیعی و ۲۰ میلیون آن در زمینه کاهش واقعات طبیعی به مصرف برسد.

این کمک خارج از کمک های بانک توسعه آسیایی از طریق صندوق وجهی پروژه های زیربنایی افغانستان(AITF)صورت می گیرد.

در خبرنامه آمده است که وزیر مالیه در چهل نهمین نشست بانک انکشاف آسیایی اشتراک کرد و با مقامات بانک انکشاف آسیایی پیرامون تمویل پروژه های انکشافی افغانستان بحث همه جانبه کرده است.

وزیر مالیه با اظهار سپاس از کمک های بانک انکشاف آسیایی گفته است:” این کمک ما را یاری می کند تا پروژه های بزرگ در بخش انرژی و ترانسپورت تطبیق گردد و در نتیجه افغانستان را به خودکفایی نزدیک سازد”.

توماس پنیلا رئیس بانک انکشاف آسیایی نیز بیان داشته:” بانک انکشاف آسیایی به ادامه کمک هایشان به افغانستان متعهد بوده و این بانک یکی از بزرگترین کمک کننده ها برای پیشرفت افغانستان است “.

وزیر مالیه ضمن اشتراک در کنفرانس بانک انکشاف آسیایی در یک نشست جداگانه با معاون اول بانک انکشاف آسیایی، پیرامون آماده گی های دولت افغانستان برای کنفرانس بروکسل، پروژه های انکشافی، نیازمندی های آینده افغانستان، اولویتها، استراتیژی انکشافی افغانستان و نقش بانک انکشاف آسیایی بحث و گفتگو کرده است.

گفتنی است که نشست بانک انکشاف آسیایی روز یکشنبه (۱۲ ثور) در شهر آلمان برگزار گردید و وزراء کشور های مختلف، روسای بانک مرکزی، تجار، سرمایه گذاران، خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی که در حدود سه هزار نفر می شدند، در این نشست حضور داشتند.