انتقاد شدید محقق از رهبران حکومت وحدت ملی

  • انتشار: ۲۶ جوزا ۱۳۹۷
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 43894
محقق

محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در پیام تبریکی خویش به مناسبت عید سعید فطر ضمن انتقاد شدید از رهبران حکومت وحدت ملی، می گوید که حکومت حرف احزاب سیاسی را قبول ندارد و تنها به پشتوانه خارجی دلخوش کرده است.

محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی در پیام خود به مناسبت عید فطر با انتقاد شدید از رهبران حکومت ملی، می گوید رابطه حکومت و مردم روز به روز شکننده تر می شود.

در پیام محقق آمده است “حاكميت و احزاب سياسى وحتى جناحهاى داخل حاكميت و در يك كلام پاشيده شدن وحدت ملى كشور است ، با تأسف اعتماد مردم نسبت باحاكميت ضعيف شده، حكومت حرف احزاب سياسى را به نرخ كاه ماش هم خريدار نيست ، تنها به پشتوانه خارجى دلخوش كرده است، يك جماعت عاقبت نيانديش متعصب با پشتگرمى حاكميت عليه تمامى اقوام افغانستان تهاجم تبليغاتى نموده ونفرت پراگنى مي كنند و همه اقوام باهم برادر را تهديد به جنگ و اخراج از وطن مي كنند” .

در ادامه این پیام گفته شده “سكوت حاكميت در برابر دشمنى آفرينى هاى اين حلقه فاشيست از چند حالت خارج نيست، يا خود سازماندهى مي كند ، يا بابرخورد غير مسؤلانه زمينه اينگونه حركات را فراهم مي نمايد و يا سكوت شان دليل بر رضايت شان است، هرچه باشد تاوان اين رجز خوانى ها و تهديدها و تخويفها براى وطن ويرانگر وسنگين است، جهان طبيعت صحنه اى عملها وعكس العملها است، تبعيضها وتهديدهاى قومى زمينه تقابل هارا مساعد ميسازد

مشكل ديگرى كه حاكميت را از درون تهديد ميكند نحوه نگرش راس هرم حاكميت به قاعده آن است راس حاكميت آن چنان دچار خود برتر بينى شده است كه پايين تر از خود را شريك نه حتى كوچك ترين اهميت برايشان قايل نيستند، امنيت شغلى، امنيت وظيفوى و امنيت صلاحيتى براى هيج وزير و رييس وحتى آمر و مأمورى باقى نمانده است، اجراءات امور بر خلاف قوانين نافذه و توافقنامه حكومت وحدت ملى به پيش مي رود.

فساد گسترده ومتمركز سياسى، مالى وغيره، ترجيح رابطه بر ضابطه ، تقدم مفضول بر فاضل ، جايگزينى نور چشمى مشربى با شايسته سالارى ، ملاحظه سمت، قوم ، منطقه وگرايشهاى سياسى در تقرر كادرها اعم از ملكى ونظامى وكمپاين زود هنگام رياست حمهورى، تصفيه هاى قومى مذهبى و زبانى ، همه خنجرهايى هستند كه پيكر نيمه جان وطن را تكه تكه ساخته وبر روحيه مدافعين نيروهاى امنيتى تأثير منفى گذاشته وحاكميت را بطرف فروپاشى به پيش مي راند .

در ادامه پیام محقق آمده است؛ هنوز يك بخش از مردم افغانستان منتظرند كه سرنوشت فرزند فداكار شان جنرال ٤ ستاره وطن جنرال مراد على خان معلوم شود كه ايشان متأسفانه بازيچه هوسهاى سياسى غير مشروع قرار گرفته از يك وزارت به وزارت ديگر مثل توپ فوتبال سر پايى زده شده و سر انجام خانه نشين شده است و شبانه روزى مردم سؤال مي كنند كه چى مي شود؟

مراد على كسى نيست كه رتبه نظامى اش را بانور چشمى گرمى يكساله از دگرمنى به ستر جنرالى رسانيده باشد بلكه ارتقاء نظامى اش محصول چهار دهه خدمت و سربازى اش به وطن بوده است فلهذا اهانت به ايشان اهانت به يك ملت است، اگر كسى به دليل منسوب بودن به يك قوم خدماتش ناديده گرفته تحقير شود عواقبش بخير وطن نخواهد بود.