انتقاد تند سیگار از دادستانی کل/ بسیاری از قضایای فساد به دلیل عدم اراده سیاسی بررسی نمی شود

  • انتشار: ۱۰ اسد ۱۳۹۷
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 45741

سیگار یا بازرس ویژه آمریکا بازسازی افغانستان در گزارشی گفته است که شمار زیادی از قضایای فساد در افغانستان نه به خاطر نبود ظرفیت، بلکه به دلیل عدم اراده سیاسی مورد رسیدگی قرار نمی گیرد.

بازرس ویژۀ آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش جدید خود گفته است که از دید کشورهای کمک کننده، حکومت افغانستان در مبارزه با فساد اداری “بی قانون، ضعیف و دارای عملکرد ناقص” است.

به گزارش صدای آمریکا، سیگار گفته است که شمار زیاد قضایای فساد اداری در افغانستان نه به خاطر فقدان ظرفیت بلکه به دلیل نبود ارادۀ سیاسی، رسیدگی نمی‌شود.

گزارش سیگار به ویژه از کارکرد دادستانی کل افغانستان، فرید حمیدی، انتقاد کرده و گفته است که وی در کار به محاکمه کشانیدن افراد بانفوذ و زورمند که دوسیه فساد دارند، عملکرد ضعیف داشته است.

آقای حمیدی که حدود و دو و نیم سال پیش به صفت لوی سارنوال افغانستان گماشته شد، از سوی هر دو رهبر حکومت وحدت ملی افغانستان به عنوان چهرۀ موثر و کارا در امر مبارزه با فساد مورد حمایت قرار گرفته است.

سیگار به استناد مدارک وزارت عدلیۀ امریکا گزارش داده است که بیش از ۱۰۰ امر جلب عاملان فساد، به دلیل بی میلی وزارت داخلۀ افغانستان، تطبیق و عملی نشده یا هم “عاملان زورمند فساد” حکم جلب را نادیده گرفته و مشروعیت و صلاحیت مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد را زیر سوال برده اند.

افزون بر این، به گزارش سیگار، فساد گسترده در درون مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد و ادارۀ مبارزه با جرایم سنگین دادستانی کل وجود داشته و نزدیک به ۴۰ درصد سارنوالان این دو اداره در امتحان پولیگرافی یا “آزمایش دروغ یابی” ناکام مانده اند.

لوی سارنوالی افغانستان نیز به گفتۀ سیگار به نشر نتایج آزمایش پولیگرافی سارنوالان “شدیداً بی میل” بوده و با وصف درخواست های مکرر آن را نشر نکرده است و کارمندانی که در این آزمایش ناکام مانده اند، بر اساس گزارش سیگار، هنوز هم مصروف کار اند.

به رغم اینکه حکومت وحدت ملی افغانستان در نزدیک به چهار سال گذشته خود را به مبارزۀ جدی و بی دریغ بر ضد فساد اداری متعهد خوانده است، بازهم افغانستان در این چهار سال در ردیف فاسدترین کشورهای جهان از رهگذر فساد اداری قرار داشته است.