افغان هایی فدائی آمریکا!

  • انتشار: ۲۰ اسد ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 91374

حامد کرزی واشرف غنی دو آدم مورد اعتماد آمریکااست که به مدت بیست سال سرقمندان اعلی جبهه‌ای ضد طالبان را، زیر نظر مستقیم ژنرال های آمریکایی وناتو در اختیار داشته ورهبری نموده است.

این دونفری وگروپ همراهشان به عنوان فدائیان آمریکا، از آمریکا داوطلب مبارزه با بنیاد گرایی اسلامی طالبان به افغانستان آمدند، درطول زمامداری این دونفر، هیچ عملیات نظامی از سویی نیروهای خارجی انجام نشد مگر با تایید کرزی وغنی، از شلیک یک گلوله و یک پهپاد تا مرگبار ترین عملیات ها. اما همیشه وانمود کردند که آنهایند که جلو کشتار طالبان توسط نیروهایی خارجی ومجاهدین را گرفته اند، برکناری جنرال های غیر پشتون، دستگیری قمندان های اربکی وسوء قصد الکی به جان جنرال دوستم وده ها سناریویی دیگر برای تطهیر خویش از جنایات بی شماری است که با فرمان سرقمندان های اعلی صورت گرفته است .

در مدت بیست سال جنگ امنیت ومنافع آمریکا صدها هزار تن از مردم افغانستان در دو سوی جبهه‌ای جنگ به قمنده سرقمندان های اعلی کشته شدند.

رهایی پنج هزار زندانی طالب فیصله ارباب بزرگ بود وغنی وکرزی ملزم به انجام آن، برگزاری لوی جرگه برای رفع موانع صلح خدعه دیگری بود برای فریفتن خلق!

مانع اصلی صلح برطرف نشده و به قوت خود باقی است، مانع اصلی صلح گروپ “افغان های فدائی آمریکا” است!

محمد رحیمی